Home

Vad är kungörelsedelgivning

Kungörelsedelgivning sker genom att ett beslut fattas att handlingen som ska delges ska hållas tillgänglig viss tid hos myndigheten eller på annan plats. Ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll ska inom tio dagar från beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och, om det finns skäl till det, i ortstidning 47 § Kungörelsedelgivning sker genom att myndigheten beslutar att den handling som ska delges hålls tillgänglig viss tid hos myndigheten eller på annan plats och ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll inom tio dagar från beslutet kungörs och i vissa fall ges till känna på annat sätt i enlighet med vad som närmare anges i 48-50 §§

Kungörelsedelgivning. Kungörelsedelgivning kan enbart tillämpas för andra än sökanden och kan bara användas under vissa förutsättningar som framgår av delgivningslagen. Kungörelsedelgivning innebär att beslutet som ska delges finns tillgängligt viss tid hos en myndighet eller på annan plats

kungörelsedelgivning (2 § tredje stycket DelgL). Delgivningstidpunkterna behandlas i anslutning till varje delgivningssätt. Vanlig delgivning. Den handling som ska delges skickas eller lämnas till delgivningsmottagaren (16 § DelgL). Endast myndighet får skicka handlingen på elektronisk väg (17 § andra stycket DelgL) ligt nuvarande lagstiftning är kungörelsedelgivning ett sätt för myndigheterna att uppfylla kom-munikationsplikten. En påföljd av att personuppgifter finns elektroniskt hos Post- och Inrikes Tidningar är att privatpersoner kan utsättas för olovlig identitetsanvändning. Studien har ge kungörelsedelgivning. [1] Finland. Delgivningen av en stämning eller en kallelse till en svarande, en målsägande eller ett vittne eller till en sakkunnig i ett brottmål sköts av tingsrätten enligt 11 kap. 1 § 2 mom. finska rättegångsbalken. [2

Kungörelse (även proklamation eller deklaration) kallas i offentligt svenskt språkbruk det massmedium, [1] ett offentligt meddelande av påbud, föreskrifter eller underrättelser, som ska ses som rättsligt bindande, eller är av en sådan vikt att deras allmänna spridning anses önskvärd Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) är ett officiellt kungörelseorgan på Internet. I PoIT publicerar myndigheter och andra information som enligt lag ska komma till allmänhetens kännedom. Post- och Inrikes Tidninga Kungörelsedelgivning enligt 48 § första stycket 1 delgivningslagen får ske även när gäldenären vistas på känd ort utomlands, om delgivning annars inte kan ske här i landet och rätten med hänsyn till omständigheterna finner att det inte är skäligt att kräva att delgivningen verkställs utomlands Kungörelsedelgivning En sista utväg är kungörelsedelgivning ( 47-48 §§ delgivningslagen ) som innebär att handlingen hålls tillgänglig på en viss anvisad plats och så publiceras ett meddelande i tidningar om var handlingen finns att hämta

*Kungörelsedelgivning 47-51 § Vad är förenklad delgivning Förenklad delgivning sker genom att handlingen som ska delges skickas till delgivningsmottagaren och att myndigheten närmast följande arbetsdag skickar ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats (22 § delgivningslagen) 5. Kungörelsedelgivning. Ordinär delgivning kan ske genom: • Brevdelgivning, • Buddelgivning, • Förenklad delgivning eller • Särskild delgivning med aktiebolag. Stämningsmannadelgivning kan dessutom ske med • Kontorsdelgivning. En variant av kungörelsedelgivning är • Spikning. Annan terminologi som förekommer är Leverans av varor till luftfartyg i utrikes trafik. Exportbutiker. Tillfälligt registrerade personbilar och motorcyklar. Försäljning till besökare från ett tredjeland. Dokumentation och bevisning vid EU-handel och export. Grundläggande om bevisning. Krav på dokumentation av transporten. Köparen finns i ett annat EU-land

Boende meddelades genom ”förlegat” system | SVT Nyheter

Delgivning - Sveriges Domstola

Idag finns vi på plats i chatten till kl 20.00! Med delgivning avses inom juridiken att en handling skickas eller lämnas till någon som har behörighet att ta emot den. Delgivning har ofta betydelse för olika frister, d v s den som delgivits en handling måste vidta en viss åtgärd räknat från dagen från delgivning Med kungörelsedelgivning menas att en myndighet beslutar att handlingen som ska delges hålls tillgänglig viss tid hos myndigheten eller på annan plats, till exempel i Post- och Inrikes Tidningar

Delgivningslag (2010:1932) Svensk författningssamling 2010

Kungörelser och delgivningar Länsstyrelsen Västra Götalan

 1. Det är den unges vilja till medling som ska beaktas. Bedömningen av om det föreligger en uppriktig och allvarligt menad vilja att medla hos den unge bör göras av medlingsverksamheten efter att ett förmöte med den unge ägt rum
 2. är s ofullständiga eller felaktiga. Om det behövs får svaranden föreläggas att vid vite lämna sådana uppgifter. 29 § 2. Föreläggandet ska delges svaranden i enlighet med vad som enligt rättegångsbalken gäller för delgivning av stämning i tvistemål. Kungörelsedelgivning enligt 48 § delgivningslagen (2010:1932) få
 3. Hur en företagskontroll går till. Om ni som företag har valts ut för en företagskontroll skickar vi ett brev som innehåller en begäran att skicka in uppgifter om kör- och vilotider. Perioden vi kontrollerar är två månader och det vi behöver från er är bland annat digitala fordons- och förarfiler samt diagramblad för förare som.
 4. Viktiga skriftliga meddelanden till en hyresgäst, till exempel en uppsägning, måste överlämnas enligt vissa bestämda regler. Delgivning är ett sätt för hyresvärden att säkerställa att hyresgästen har fått del av meddelandet. Delgivningen får ske på olika sätt beroende av vad delgivningen gäller. Har hyresavtalet ingåtts med flera hyresgäster, ska samtliga delges uppsägningen
 5. vad mån kungörelsedelgivning skulle vara godtagbar som delgivningsform (prop. 1975/76:98 s. 14). Departementschefen framhöll att, om den stat där avgörandet meddelats godkänner kungörelsedelgivning, sådan delgivnings-form i princip skulle anses giltig. Vidare framhölls emellertid att svarande
 6. Kungörelsedelgivning Ett meddelande kan föras in i Post- och Inrikes Tidningar och i ortstidning eller anslås i myndighetens lokal eller anslås inom en fastighet, 48, 49 § §. Ingår en statlig myndighet eller en kommun bland dem som avses med delgivningen, ska meddelandet alltid skickas till myndigheten eller kommunen, 49 §
 7. Kungörelsedelgivning sker genom att myndigheten beslutar att den handling som ska delges hålls tillgänglig viss tid hos myndigheten eller på annan plats och ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll inom tio dagar från beslutet kungörs och i vissa fall ges till känna på annat sätt i enlighet med vad som närmare anges i 48-50 §§

Expediering och kungörelse av lov och förhandsbesked - PBL

 1. Gravrättsinnehavare som inte kan nås då uppgifter om vilka de är eller att adresser till dem saknas delges beslut genom en kungörelsedelgivning. Vid kyrkorådets sammanträde 2017-10-20 § 84 beslutades enligt 7 kap 33 § begravningslagen att förelägga berörda gravrättsinnehavare att inom ett år sätta sina uppenbart vanvårdade gravplatser i stånd gällande osäkra gravstenar
 2. Delgivning är ett sätt för kommunen att säkerställa att den som berörs av ett beslut eller ärende har fått del av beslut/handlingar. Beroende på vad det är som ska delges kan det finnas specialbestämmelser som reglerar hur delgivningen ska gå till. - kungörelsedelgivning. Beslut som överklagas via laglighetsprövning,.
 3. Är den nationella domstolen i enlighet med EU-domstolens hittillsvarande rättspraxis (se senast domen i målet C-341/06 [...]) då skyldig att underlåta att tillämpa de nationella bestämmelser enligt vilka en kungörelsedelgivning är tillåten även om det enligt nationell rätt enbart föreskrivs en sådan rätt för den (tyska) författningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht)
 4. Vad kan du som hyresvärd göra och hur ska du gå till väga? -Kungörelsedelgivning. då alla ärenden är olika. För vidare information vad gäller de olika delgivningssätten, se vidare i kronofogdens delgivningshandbok daterad den 27 mars 2018
 5. Vad är delgivning och stämningsmannadelgivning? Delgivning. Med delgivning menas att en handling eller information om ett beslut lämnas till en person. Det vanligaste sättet är att handlingen skickas med post till den person som ska delges. Personen anses delgiven när han eller hon har skrivit under ett mottagningsbevis
 6. Delgivning av testamente. Datum: 2005-05-03. Område: Bouppteckningar, arv och gåva. Dnr/målnr/löpnr: 130 243499-05/111. 1 Sammanfattning. Ett testamente är delgivet när en bestyrkt kopia av testamentet har mottagits av den legale arvingen. Testamentet vinner sedan laga kraft sex månader efter delgivning om testamentet inte klandras
 7. Söktips. Principen för sökning är att resultatet hellre får omfatta för många föreskrifter än att en som är relevant missas. Trots det kan vi inte lämna någon garanti för att alla relevanta föreskrifter verkligen kommer med i resultatet. Du väljer själv vilka och hur många sökvillkor som du vill ange; det finns inget.

är att redogöra för den lagstiftning som finns om delgivning genom att förklara vad den stämningsmannadelgivning, kungörelsedelgivning och partsdelgivning.8 2.1 Lagstiftning utredningen, ta del av vad som har förekommit vid undersökningen Det är en angelägen uppgift för samhället att öka tryggheten och ge skydd åt de personer som lever i rädsla på grund av att de riskerar att utsättas för brott. Spridningen av uppgifter med markering om skyddad folkbokföring och sekretessmarkerade uppgifter till olika myndigheter i samhället medför därför många frågor om hur skyddade personuppgifter ska hanteras uppstå i framtiden om vad ansökan egentligen av-såg. Av en korrekt utformad grund ska även den som inte är part i målet få en klar och exakt upp-fattning om vad målet omfattar. Om grunden verkar oklar kan Kronofogden begära att ansökan kompletteras. Om komplettering inte kommer in kan ansökan avvisas. Ränta

Delgivningssätt Rättslig vägledning Skatteverke

HFD 2017:48. I mål om rättsprövning av ett beslut om utvidgat strandskydd har det ansetts att föreskrifterna om kungörelsedelgivning av en obestämd krets personer har iakttagits trots att flera sakägare i denna krets varit kända för myndigheten (I). Kravet att ett meddelande om delgivningen ska skickas till någon eller några av dem. Vad är delgivning? Delgivningslagen (2010:1932) Handling skickas, lämnas eller meddelas muntligen. Från delgivningstidpunkten börjar besvärstiden räknas - tidpunkten kan vara olika beroende på delgivningssätt. • Kungörelsedelgivning. DELGIVNING. Vilket sätt ska man välja Prisexempel inkasso - så mycket kostar det. Prisexempel 1, fakturavärde: 40 000 kr. Vi startar upp inkasso på din faktura om 40 000 kronor. Din kund betalar efter 7 dagar. I detta exempel får du alltså tillbaka 38 000 kronor (95 % av fakturans värde inklusive moms) och får en faktura på grundavgiften, som i detta fall blir 500 kronor Vad är delgivning? När du får ett brev från Kronofogden så finns det med ett delgivningskvitto. Det är viktigt att du skriver under delgivningskvittot och skickar tillbaka det till Kronofogden. Att du skriver under delgivningskvittot är inte ett bevis på att du godkänner innehållet i brevet 19 april - Dag 3: Kronofogden & kreditsäkerhet

Vad som är vad i denna osaliga röra av inkompetens och feghet kan jag ännu inte uttala mig om. Peter Angerbjörn. Men vad jag kan förstå kan kungörelsedelgivning här användas, vilket torde fungera väl då detaljerade upplysningar om svaranden inte finns. 2 Delgivningssätt ska väljas med utgångspunkt från vad som är ändamåls-enligt med hänsyn till handlingens innehåll och omfattning och medföra så lite Innebörden av bestämmelserna om kungörelsedelgivning är i huvudsak desamma som i den tidigare delgivningslagen

bedömningen av vad som utgör en rimlig handläggningstid beakta ärendets det aktuella ärendet. Det är även mot denna bakgrund viktigt att handläggningen bedrivs på ett så effektivt och snabbt sätt som möjligt och att ärendets avgörande inte om bearbetningskoncession och vid beslut om kungörelsedelgivning av ett beslu Vid kungörelsedelgivning ska i fall som avses i 49 § andra stycket andra meningen delgivningslagen (2010:1932) meddelandet anslås på en anslagstavla som är avsedd för meddelanden till dem som hyr eller annars innehar en lägenhet inom fastigheten

En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är delegerbart. Ett bemyndigande skall vara försett med förbehållet, att vad gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda får delegeringen inte omfatta ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt är dock inte bara omfattande till mängden, utan är även omfångsrik och i viss mån komplicerad vad gäller reglerna för hur, när och på vilket sätt en delgivning skall utföras. Som exempel kan nämnas att trots att tre tjänstemän är anställda för att på heltid utför

Syftet är att komma tillrätta med de omfattande vattenproblem som finns i EU idag genom att: Skärpa bestämmelserna för utsläpp av föroreningar Skydda dricksvattentäkter Mildra effekterna av översvämning . Direktivet är en gemensam ram för skydd av vatten inom EU och berör ytvatten (sjöar, vattendrag, kustvatten) och grundvatten Kungörelsedelgivning enligt 48 § delgivningslagen 66 § I den mån särskilda bestämmelser inte har meddelats i denna lag, gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om utsökningsmål i 1 kap. 3--5 §§ samt 2 kap. 6--9, 18 och 20 §§ utsökningsbalken Med hänvisning till vad som anförts ovan saknas det skäl att efterge kravet på delgivning. Ett sådant absolut delgivningskrav kan t.ex. få till följd att bostadsrättshavaren måste delges genom kungörelsedelgivning om andra delgivningsformer varit resultatlösa. Kravet på delgivning medför vidare att något beslut o

vad är skillnaden menar du? Det finns ju även kungörelsedelgivning och spikning (delgivningsmannen kan lägga delgivningen i din brevlåda, om det är en address som du syns på ibland), ordet spikning kommer av att man förr i tiden spikade upp delgivningen på din dörr Kungörelsedelgivning när en obestämd krets eller ett stort antal personer ska delges 49 § Kungörelsedelgivning får ske 1. om en obestämd krets ska delges, 2. om ett stort antal personer ska delges och det med hänsyn till ändamålet med delgivningen inte är rimligt att delgivning sker med var och en av dem, eller 3. om delägare i samfällighet eller medlemmar i sammanslutning ska.

Delgivning - Wikipedi

Vad går det ut på? en kund. Småmålsförfarandet kan användas för fordringar på högst 5 000 euro (exklusive kostnader) i alla EU-länder utom Danmark. Småmålsförfarandet är ett alternativ till nationella förfaranden. En dom i ett småmålsförfarande erkänns och blir verkställbar i det andra EU-landet och kan inte överklagas. Kungörelsedelgivning enligt 48 § delgivningslagen (2010:1932) får dock endast ske i mål om särskild handräckning och i mål om betalningsföreläggande såvitt gäller fastställelse till betalning ur viss egendom enligt 2 § andra stycket. Vad är problemet med detta Kungörelsedelgivning får ske 1. om en obestämd krets ska delges, 2. om ett stort antal personer ska delges och det med hänsyn till ändamålet med delgivningen inte är rimligt att delgivning sker med var och en av dem, eller 3. om delägare i samfällighet eller medlemmar i sammanslutning ska delges, det inte finns någon som är delgivningsmottagare för dem enligt 14 § första stycket. enligt myndighetens uppfattning inte är en allmän handling. En enskild, men däremot en myndighet, kan inte överklaga ett beslut om att inte lämna ut uppgifter ur en allmän handling. 2 Enligt 47 § delgivningslagen sker kungörelsedelgivning genom att myndigheten beslutar att de

Kungörelse - Wikipedi

Video: Post- och Inrikes Tidningar - Bolagsverke

Vid kungörelsedelgivning ska i fall som avses i 49 § andra stycket andra meningen delgivningslagen (2010:1932) meddelandet anslås på en anslagstavla som är avsedd för meddelanden till dem som hyr eller annars innehar en lägenhet inom fastigheten. Saknas anslagstavla, ska meddelandet anslås väl synligt i husets huvudingång Sidan 2-kan man bli delgiven via sms? Juridi Det är kort och gott ett meddelande Vad Ar Delgivning kring ett dokument, beslut eller en dom. En delgivning kan vara vad som helst Det här är en gemensam webbplats för alla domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar. Här finns information om hur mål och ärenden går till men också aktuell information från domstolarn

Det är delgivning, kungörelse och. brottmål. Förslaget om auktorisation av privata delgivningsföretag innebär att 13 Kungörelsedelgivning..... 189 13.1 Allmänt om delgivningssättet..... 189 13.2 Förutsättningar för att använda kungörelsedelgivning. Så går en tvist till 1.7 Vad är beslut Kännetecknande för ett beslut är bland annat att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden, bedömningar och ta ställning till olika alternativ samt att enskild kan ha intresse av att överklaga beslutet till högre instans Vad kul att du valt att bli prenumerant på Hallandsposten. Följ de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde. Det här är en upattad funktion som gör att du får ut så mycket som möjligt av din prenumeration Där vi är nu är att vi väntar på att det ska vinna laga kraft. Att bygga på vår mark är oavsett vad man tycker om vårt hus utformning helt fel och det kommer att hanteras, men inte just nu. Vi kommer inte låta det bli en förhandlingsfråga för att han inte ska överklaga. Då får det ta ett halvår till i sådant fall 20 § Vid kungörelsedelgivning ska i fall som avses i 49 § andra stycket an-dra meningen delgivningslagen (2010:1932) meddelandet anslås på en an-slagstavla som är avsedd för meddelanden till dem som hyr eller annars innehar en lägenhet inom fastigheten. Saknas anslagstavla, ska meddelandet anslås väl synligt i husets huvudingång

Vid kungörelsedelgivning enligt 49 § delgivningslagen (2010:1932) ska ett meddelande som avses i 47 § samma lag anslås i anslutning till den plats som avlägsnandet avser. 7g§ För en sådan tredje man som ett avlägsnande kan verkställas mot en-ligt 16 kap. 10 d § utsökningsbalken gäller vad som är föreskrivet om avlägs Vad som kan delegeras är beslut i kommunallagens mening. Från beslut i detta kungörelsedelgivning. Enhetschef Yttranden till räddningstjänsten i ärenden som rör hantering av brandfarliga varor. Handläggare Yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande bidrag för åtgärde kungörelsedelgivning som skett inte anses vara acceptabelt förfarande. 5. Vad gäller utvärderingen av det uppgift att göra denna. Det är Naturvårdsverket som har fått den uppgiften. 2. Strandskydd är ett övergripande skydd som måste ses i ett större geografiskt perspektiv samt i ett längre tidsperspektiv Möjligen är det också ett ar gument för denna uppfattning att kostnaden omfattas av 18 kap. 8 § rättegångsbalken och att undantaget i 8 a § samma kapitel då ska ges en restriktiv tolkning. 22 För övrigt syftar vad som sägs i 18 kap. 8 a § sjätte stycket rättegångsbalken om de kostnadsregler som gäller för det tidigare handläggningssättet 23 uppenbarligen enbart på de.

Konkurslag (1987:672) Svensk författningssamling 1987:1987

 1. Skriv ut eller spara som PDF genom att ändra Destination och från skrivare till Spara som PDF. Checklistan är anpassad efter dödsfallsdatum eller ämnesområde. Checklistan nedan visar: Dödsbo, Bouppteckning, Intyg och ersättningar, Begravning, Säga upp och avsluta, Hem och hushåll. Datum då checklistan skrevs ut: 24 oktober 2021
 2. Vad är ett dödsbo? Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna. Om dödsbo, konsumenternas.se Länk till annan webbplats
 3. Det är därför som lagen kräver att berörda markägare ska föreläggas att yttra sig innan ett beslut om utökat strandskydd tas. Ändå fattar länsstyrelserna generella beslut där markägare endast får veta vad som pågår genom en kungörelse i tidningen. Det säger sig självt att det omöjliggör en rättvis intresseavvägning
 4. Är materialet mycket omfattande kan den misstänkte och försvararen beredas tillfälle att gå igenom det i till exempel Ekobrottsmyndighetens lokaler, eller i digital form. Sidomaterial Utöver det material som finns i förundersökningsprotokollet kan det finnas annat utredningsmaterial som inte bedömts ha betydelse för utredningen
 5. Bolagsverket registrerar företag och tar emot årsredovisningar. Sök och köp företagsfakta från våra register
 6. tingsrätten om kungörelsedelgivning till nästa förhandlingstillfälle, som skulle vad som i övrigt förekommer i detta (1, 4 och 5 §§ nämnda förordning). enligt 2 kap. 21 § KonkL det vad gäller frågor som är beroende av tiden fö

Vad händer om en person inte kan delges? - Processrätt

samhällsbygnadschefen är delegat är verksamhetschef miljö och bygg dennes ersättare. ∙ vad beslutet avsåg kungörelsedelgivning. Verksamhetschef miljö- och bygg Miljöbalken (1998:808) Allmänt Paragraf Beslutsrät Utan Kungörelsedelgivning kan handläggningstiden hållas på tre veckor. Bosättarnas kan underrättas med tolk på plats. Skog och mark är inget ingenmansland vi kan göra vad vi vill med. Det är inte hållbart att slå sig ner på någons mark under stort slitage Vad är ett sakägarsamråd och vad innebär det? via kungörelsedelgivning (Ortstidning, hemsida, anslag i stadshuset, post och inrikes tidningar) och utskick via brev till sakägare. Kommunen kommer också rikta sig till allmänheten med information om beslutet Svenska: ·handlingen att delge någon något Besläktade ord: delge, delgiva· (juridik) förfarandet att en handling skickas eller lämnas till en eller flera personer som har behörighet att ta emot den (eller annat förfarande som är godkänt enligt lag) Hyponymer: vanlig delgivning, muntlig delgivning, förenklad delgivning, särskild delgivning. Beslutet ska vara klart och tydligt för mottagaren och det ska framgå både vad beslutet är, Kungörelsedelgivning - 47-51 §§ Eftersom det betungande beslutet om sanktionsavgift kan vara omfattande och innehåller rättsliga överväganden anser Livsmedelsverket att muntlig delgivning inte är lämpligt

Delgivningslag (2010:1932) Lagen

Kungörelsedelgivning Miljöprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas inom 10 i enlighet med vad reningsverket är byggt för och vad som yrkats av bolaget i tillståndsansökan. Beslut 3(7) 2020-11-19 551-4263-202 Adressen under p. 2 är till lokalen [här avses en av de tre adresser som anges i inledningen av stämningsansökningen; Justitiekanslerns tillägg]. Det är dock osäkert om delgivning kan ske där. Föreningen hemställer om kungörelsedelgivning. Till stämningsansökningen fogades bl.a. ett utdrag ur det statliga personadressregistret SPAR Länsstyrelsen bedömer att det är möjligt att bevilja en viss flyttmån vad gäller placeringar av vindkraftverk, vägar m.m, i huvudsak i enlighet med vad ni föreslagit. En förutsättning för detta är att miljöpåverkan inte ökar. Flyttmånen ska därför begränsas enligt vad som anges i punkt 4-6 ovan

fastställa allmän trafikplikt för tågtrafik i östra Sverige, i enlighet med vad som framgår av detta ärende, för perioden 12 december 2021 - 11 december 20236, samt; att kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen (2010:1932) ska ske Det är viktigt att framhålla att offentlighetsprincipen och den därmed • vad beslutet avser. Anmälan av delegationsbeslut . Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden enligt kungörelsedelgivning . Förvaltningschef med rät Kan ej hitta hyresgäst för delgivning om vräkning - vad göra? 2007-01-09, 09:06. I vår bostsadsrättsförening har vi ett antal hyresgäster. En av dessa har inte batalat hyran på sex månader och har inte synts till på flera månader. Vi har satt en delgivningsman för att delge honom om vräkning men delgivningsmannen har ej lyckats. vad som är skäligt med hänsyn främst till den omfattning i vilken fastigheten beräknas använda anläggningen (15 § andra stycket AL).Transporter till och från fastigheterna sker åt olika håll inom delar av vägsystemet. Enbart trafikmängden är därför ett lämpligt mått på den beräknade användningen