Home

Årsredovisning stiftelse

Gör årsredovisning själv - Var klar på 15 minute

De flesta stiftelser är skyldiga att skicka in sin årsredovisning till länsstyrelsen. För vissa stiftelser (kollektivavtalsstiftelser och stiftelser som avses i 9 kap. 10 § stiftelselagen) gäller i stället att handlingarna ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång. 3 En stiftelse som är ett större företag enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen ska upprätta årsredovisningen enligt K3 - Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). K2 - Årsredovisning i mindre företa Skicka in årsredovisning. Följande stiftelser är skyldiga att skicka in sin årsredovisning till Länsstyrelsen: stiftelser som har tillgångar till ett marknadsvärde över 1,5 miljoner kronor; insamlingsstiftelser; näringsdrivande stiftelser; pensions- eller personalstiftelser; moderstiftelse

Det går att skicka in årsredovisningar och revisionsberättelser för flera stiftelser, med samma räkenskapsår, samtidigt. Dock max 30 stycken per formulär. Årsredovisning och revisionsberättelse som skickas in via formuläret sorteras automatiskt till rätt länsstyrelse, det vill säga till den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet för stiftelse En förening eller stiftelse som redovisat erhållna stöd i enlighet med det allmänna råd som Bokföringsnämnden publicerat (BFNAR 2020:1), ska i sina redovisningsprinciper lämna upplysning om detta. Enligt årsredovisningslagen ska upplysningar om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut lämnas i not Stiftelsen Hörselskadades Riksförbunds Arvs- och Gåvofond årsredovisning 2020. Stiftelsen Hörselskadades Riksförbunds Arvs- och Gåvofond revisionsberättelse 2020. Stiftelsen Hörselforskningsfonden årsredovisning 2020. Stiftelsen Hörselforskningsfonden revisionsberättelse 2020. Stiftelsen Elisabeth och Jacobus Machielses fond årsredovisning 2020 Årsredovisningar. Stiftelsens förmögenhet uppgick till ca 4,1 miljarder kronor per den 31 december 2020. Stiftelsens intäkter under 2020 blev ca 87 miljoner kronor. Under 2020 beviljades 80 miljoner kronor till vetenskaplig undervisning och forskning, 6,4 miljoner kronor till vård, fostran av barn och ca 17,8 miljon kronor till övriga bidrag När du förvaltar en stiftelse behöver du följa stiftelseförordnandet och relevant lagstiftning. Reglerna ser lite olika ut för stiftelser och insamlingsstiftelser samt pensions- och personalstiftelser. Det är ett krav att lämna in årsredovisning

Årsredovisningsguiden för stiftelse - Bolagsverke

Ändamålsbestämda medel ska enligt punkt 36.3 redovisas i egen post i eget kapital. En stiftelse ska enligt punkt 36.3A i förvaltningsberättelsen eller i egen räkning specificera förändringar i eget kapital i jämförelse med föregående års balansräkning i enlighet med punkt 6.3 tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2). Det samma gäller företag som frivilligt upprättar en årsredovisning. Vissa företag kan i stället välja att tillämpa Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer

Stiftelser > redovisningsregler - BF

Dokument. Här samlar vi dokument för nedladdning. Dokumenten får inte publiceras utan stiftelsens medgivande Om stiftelsen inte är skyldig att upprätta årsredovisning enligt bokföringslagen (1999:1078), skall årsbokslutet eller den sammanställning över räkenskaperna som anges i 3 kap. 2 § andra stycket lämnas till revisorn inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång

Årsredovisning Stiftelse Hej! Jag gör en årsredovisning för en familjestiftelsen. Revisorn vill ha med Förändring i eget kapital i förvaltningsberättelsen, men jag hittar inte den i rubriken. På aktiebolagen jag har gjort finns den ju med. 25 Jun 2018. 04. Uppställningsformer för årsredovisningen (K2) 4.1 Detta kapitel ska tillämpas när förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen upprättas. Särskilda regler finns för. a) aktiebolag i punkterna 4.9-4.12, b) ekonomiska föreningar i punkterna 4.13-4.16, c) handelsbolag i punkterna 4.17-4.19, d) stiftelser i. Stiftelsen Karlstadshus årsredovisningar. Årsredovisning 2019; Årsredovisning 2018; Årsredovisning 2017; Årsredovisning 2016; Årsredovisning 2015; Årsredovisning 2014; Årsredovisning 2013; Årsredovisning 2012; Årsredovisning 2011; Årsredovisning 2010; Årsredovisning 2009; Årsredovisning 200 STIFTELSER är en praktisk handbok för dig som ska bilda en stiftelse, sitter i styrelsen, eller på annat sätt är engagerad i en stiftelse. Boken förklarar utförligt och med många exempel hur en stiftelse bildas och drivs. Boken tar utförligt upp de juridiska bestämmelser som styr verksamheten i en stiftelse, men den behandlar även.

Nu har årets årsredovisning äntligen landat. Här presenterar vi självklart vårt ekonomiska resultat. Men också vad som hänt i våra verksamheter och en hel del annat som vi gjort under året. I årsredovisningen för 2020 du kan bland annat läsa om hur vi arbetat under pandemin och vad vi tar med oss av erfarenheten. Du kan ockå läsa om hur färgsättning i lokaler gör skillnad. Stiftelser Göteborgs Stad förvaltar anknutna stiftelser och gåvor för olika ändamål. Förvaltningen avser enbart avkastningsstiftelser och ansvar för stiftelsernas kapital samt att avkastningen delas ut till de ändamål som den som skänkte pengarna bestämt

Förvalta stiftelse Länsstyrelsen Stockhol

Stiftelsekurs om årsredovisning och deklaration, särbestämmelser för stiftelser, uppdatering med det senaste inom redovisning för stiftelser 10 svenska mÄssan Årsredovisning 2016 Roger Holtback, styrelseordförande Svenska Mässan Stiftelse och Carin Kindbom, VD och koncernchef Svenska Mässan. SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2016 1

2 SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2019 S venska Mässan och Gothia Towers ägs av en oberoende stiftelse, Svenska Mässan Stiftelse. Det betyder att vi verkar på samma villkor som andra företag men att vi inte har några ägare eller investerare STIFTELSEN IDRE FJÄLL Org.nummer: 884400-5960. Våra produkter Bolagsfordon; Fordonsupplysning Få upplysningar om bolagets fordon. Vilka 94 fordon har företaget? Hur mycket CO2 släpper bilarna ut? Finns det fordon med körförbud och när är det dags att besiktiga

ÅrsreDoVIsNINg stIFtelseN ChalMers tekNIska högskola Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Stiftelsen), org.nr: 855100­5799, får härmed avge årsredovisning samt koncernredovis­ ning för verksamhetsåret 1 januari till och med 31 december 2013. FöRVALTNINGSBERäTTELSE stiftelsens förvaltningsberättelse STIFTELSEKONCERNE Få bättre koll på ditt företag. Stöd genom hela revisionsarbetet. 30 års erfarenhet har lärt oss vad som behövs för att lyckas med livet som företagare Årsredovisning för Synskadades Stiftelse för år 2020 finns att hämta här i form av en pdf-fil. Synskadades Stiftelse Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede PG 90 03 26-0 Org.nr: 802007-295 Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad Org.nr 828500-0314 2 (12) Styrelsen för Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo Härad får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK

PEAB Årsredovisning 2020 – StyrelseDesign salontafel outlet - bring on the fun in the sun

Årsredovisning och effektrapport 2020. Ladda ned. Årsredovisning Stiftelsen världsnaturfonden WWF 2020 Årsredovisning K3 mall - för ideella föreningar och verksamhetsdrivande stiftelser (juridisk person) Mallen är utformad i Excel och kan praktiskt användas vid upprättandet av årsredovisningen. Mallen innehåller exempel på hur resultat- och balansräkningar med tillhörande noter kan utformas, samt förslag på utformning av eget kapitalrapport och kassaflödesanalys

Årsredovisningar och revisionsberättelser för stiftelse

 1. Stiftelsen Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek Org.nr 802410-8881 1 (11 ) Styrelsen för Stiftelsen Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Förvaltningsberättelse. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela.
 2. Hållbarhetsredovisning 2020 Denna hållbarhetsredovisning är en bilaga till Stiftelsen Carlanderska sjukhusets årsredovisning. En hållbarhetsredovisning ska innehålla följande delar: - Beskrivning av företagets affärsmodell - Policy inom hållbarhetsfrågor och resultat av tillämpnin
 3. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i Swedbank verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas samt att sparbanksrörelsen bjuder andra aktörer på kreditmarknaden en effektiv konkurrens. Årsredovisning Vår historia
 4. Till stiftelser. Här har vi samlat information som kan vara av intresse för dig som representerar en stiftelse. Kontakta oss gärna om du saknar någon dokumentation. Vi vill rikta ett stort tack till de stiftelser som har stöttat oss under 2020: Kavlifonden, Bergendorffs fond för Rödakorshemmet, Timmermansorden, Postkodstiftelsen.
 5. Gustavianska stiftelsen vid Uppsala Akademi. Nr 91800. Ändamål Att förvalta fastigheter och kapital, där avkastningen skall användas för verksamhet vid Uppsala universitet. Kategori Övriga. Disponibel total avkastning 109.996.770,00 kr. Årsredovisning År

Årsredovisningen i ideella föreningar Pw

Sök stiftelse. Sök; Avancerad sök; Starta sökning. Skriv sökfras. Använd minustecken för att utesluta träffar du inte vill ha med. Exempel: Sankt Thomas -Familjeverksamhet Ändamål. Stiftelsenamn. Företagsnamn/bifirma. Organisationsnummer. Säte. Stiftelsen Fryshuset (Fryshuset) är en icke vinstdri-vande stiftelse som kan driva näringsverksamhet. Stiftelsen, som Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen Fryshuset får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FRYSHUSET aktivitetshus i Oslo, Haugesun Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2017. Sammanfattning. Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelserna 2017/18:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2017 och 2017/18:RR3 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds. Stiftelsen Stora Sköndal upprättar i enlighet med årsredovisningslagen sedan 2017 en hållbarhetsrapport där vi beskriver verksamhetens resultat och utveckling inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Våra års- och hållbarhetsredovisningar i pdf-format. Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2020

Hela Människan och Equmenias gemensamma projekt Suntprat

Årsredovisningar, stiftelser - Hörselskadades Riksförbun

 1. Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond - Diabetesfonden Org.nr 802007-6520 1 (17 ) Styrelsen för Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond - Diabetesfonden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Allmänt om.
 2. Årsredovisning Här kan du ladda ner våra årsredovisningar. 2013. 201
 3. Stiftelsens stadgar Stadgar för Johan Jansson Stiftelse » Årsredovisning 2019 Årsredovisning för 2019 » 2018 Årsredovisning för 2018 » 2017 Årsredovisning för 2017 » Svensk Insamlingskontroll Johan Janssons Stiftelse för tumörforskning och Cancerskadade är en ideell stiftelse med 90-konto, som kontrolleras DELA
 4. Colonias-Jansson stiftelse. Nr 91047. Ändamål Stiftelsens ändamål är att främja forsknining vid institutionen för Fysik och Astronomi vid Uppsala Universitet genom att tillhandahålla stipendier till forskarstudenter vid institutionen. Stiftelsen skall syfta till att årligen dela ut ett eller flera stipendier benämnda Colonias-Jansson.
 5. Vanliga frågor om redovisning i ideell sektor. Föreningar och stiftelser stöter ofta på redovisningsfrågor som är komplicerade med anledning av att det är många olika typer av verksamheter som skiljer sig åt inom regelverken. KPMG kan vara ett stöd och bollplank för din organisation kring de frågor som dyker upp inom redovisningen
 6. Organisation. Stiftelsen Stora Sköndal är en idéburen och icke vinstutdelande organisation. Stiftelsen företräds av direktionen (styrelsen), som består av ordförande, ledamöter och direktor. Verksamheterna är indelade i områdena Äldreomsorg, Stöd om Omsorg, Utbildning, Sjukvård, Fastighet och Diakonala enheten. Därtill finns den.
 7. Rotarys Läkarbank ingår som en del av Rotary Sveriges verksamhet men drivs som separat stiftelse. Läkarbanken har sitt kansli i småländska Holsbybrunn. Årsredovisning, rapporter och utvärderingar. Läs årsredovisningen för stiftelsen: Årsredovisning Rotary Doctors Sweden - Rotarys Läkarbank 2019-202
Biskopsö - Skärgårdsstiftelsen

Årsredovisningar - Crafoordska stiftelse

 1. dre företag; K3 - Årsredovisning och koncernredovisnin Uppställningsformer för årsredovisningen (K2) 4.22 En stiftelse vars huvudsakliga verksamhet är att lämna bidrag ur stiftelsens avkastning eller eget kapital ska upprätta resultaträkningen med tillägg av Om du skall upprätta en årsredovisning för ett
 2. Enligt stiftelselagen ska en stiftelse registrera sig hos Länsstyrelsen om den är skyldig att upprätta en årsredovisning eller om stiftaren har bestämt det. Pensions- och personalstiftelser enligt tryggandelagen ska alltid anmälas för tillsyn till Länsstyrelsen, som för ett register över dessa
 3. uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger e
 4. årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse int
 5. Tekniska museets årsredovisning. Tekniska museets årsredovisning 2020 (5,29 MB) Tekniska museets årsredovisning 2019 (2,53 MB) Tekniska museets årsredovisning 2018 (2,52 MB) Tekniska museets årsredovisning 2017 (2,95 MB) Fakturaadress. Stiftelsen Tekniska Museet Fack 2013 FE 1048 751 75 Uppsala. Ange alltid referensperson på fakturan

Stiftelser Länsstyrelsen Stockhol

 1. ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STIFTELSENS ÄNDAMÅL OCH UPPDRAG Stiftelsen Nordiska museet är ett nationellt museum för kulturhistoria. Dess verksamhet regleras av stiftelselagen (1994:1220) och museilagen (2017:563). Som mål för stiftelsen gäller dels d
 2. En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar och bolag varken har medlemmar eller ägare.Stiftelsen äger i princip sig själv, brukar man säga. Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet, som en eller flera fysiska eller juridiska personer har avsatt för ett särskilt ändamål, vilket skall vara över en längre tid
 3. Årsredovisning - Stiftelsen för Östersjölaxen. REDOVISNING. STIFTELSEN FÖR ÖSTERSJÖLAXEN HAR UNDER ÅRET HJÄLPT ETT FLERTAL FÖRVALTNINGSORGANISATIONER I SVENSKA ÖSTERSJÖÄLVAR MED ATT BEGRÄNSA UTTAGET PÅ ENSKILDA VILDA BESTÅND AV LAX OCH ÖRING. Detta har vi gjort genom arrende av fiskerätter i anslutning till älvmynningarna.
 4. frågor för stiftelser. Målet för kursen är att ge dig praktisk och uppdaterad kunskap om bl a: • Stiftelselagen • Registrering och tillsyn av stiftelser • Bokföringsskyldighet för stiftelser • Årsredovisning enligt BFN:s regelverk • Disponibla medel för stiftelsens ändamål • Grundläggande skatteregle
 5. årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Förvaltningsberättelse Verksamheten Styrelsen för Svenska Islandshästförbundets stiftelse för Avel (SIF Avel) lämnar.
 6. Uppdaterade Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 publicerades den 11 december 2020. Förändringar i riktlinjerna jämfört med föregående år är markerade i texten. Du hittar dokumentet längre ner på sidan. Riktlinjerna tillämpas oavsett juridisk form av ideella föreningar, stiftelser och trossamfund
 7. Årsredovisning stiftelsen nordiska museet 2018. FÖRORD. Stiftelsen Nordiska museet ser tillbaka på 2018 som ett år präglat av en rad storskaliga och intensiva insatser. De har gällt bevarandet och utvecklingen av egendomar, historiska parker, landskap och samlingar men ocks

Eget kapital i stiftelse FAR Onlin

Ansökan om bidrag år 2020 skall lämnas in till Syskonen Johanssons stiftelse (ordförande eller skogsförvaltaren) senast den 31 oktober. 2020-09-23 Nybro kommunfullmäktige beslutar 2020-09-14 på förslag av kommunstyrelsen, att godkänna årsredovisning 2019 för Syskonen Johanssons stiftelse samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och skogsförvaltaren för verksamhetsåret 2019 2 Stiftelsen till Anders Ulffs minne Styrelse och revisorer Styrelsen för Neuroförbundet förvaltar Neurologiskt Handi-kappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne (org.nr. 802412-3393) enligt stiftelseförordnandet. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Stiftelsen har haft 5 protokollförda samman-träden under 2018

Erling-Perssons stiftelse är en svensk forskningsstiftelse som grundades 1999 av Stefan Persson [1], ordförande i Hennes & Mauritz, till minne av Erling Persson [2].Stiftelsen har som viktigaste ändamål att långsiktigt främja vetenskaplig forskning [3], stödja undervisning och utbildning samt främja vård och uppfostran av barn [4].. STIFTELSEN FRANSKA SKOLAN,802006-1530 - På allabolag.se hittar du , Status, adress mm för STIFTELSEN FRANSKA SKOLA Stiftelsen. Tekn. dr Marcus Wallenberg (1899-1982) grundade Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 1963 i samband med sin hustru Mariannes 70-årsdag. Det totala donationsbeloppet var 22,7 miljoner kronor. Sedan grundandet har Stiftelsen lämnat anslag om sammanlagt 3 miljarder kronor Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018 . STIFTELSEN FRYSHUSET | ORG NR 802011-1582. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år

Om stiftelsen - Fru Berta Kamprads stiftelse

1. Årsredovisningen 2020 för Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris godkänns. 2. Styrelsen för Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris beviljas ansvarsfrihet för år 2020. Sanfattning av ärendet Sunne kommun är tillsammans med Fryksdalens Sparbank och Quality Hotell Selma Lagerlöf stiftare i Stiftelsen Selma Lagerlöf litteraturpris STIFTELSEN Årsredovisning 2017. NOBELSTIFTELSEN ORGANISATIONSNUMMER 802002-4462 ÅRSREDOVISNING 2017 obelstiftelsen är en privat stiftelse som upprättades 1900 på grundval av Alfred Nobels testamente och de grundstadgar som fastställdes i anslutning till testa-mentet årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Förvaltningsberättelse Verksamheten Styrelsen för Svenska Islandshästförbundets stiftelse för Avel (SIF Avel) lämnar. ÅRSREDOVISNING 2015 AVKASTNINGSSTIFTELSER FÖRVALTADE AV REGION SKÅNE Region Skåne avger härmed, som förvaltare av nedanstående avkastningsstiftelser, årsredovisning för 75 stycken anknutna stiftelser med eget kapital överstigande 10 basbelopp (445 000 kronor). Årsredovisningar för respektive stiftelse förvaras vi WWF Årsredovisning 2018 · 5 Stiftelsen Världsnaturfonden *WWF har enligt sina stadgar till ändamål att i samverkan med WWF-nätverket bidra till vetenskapliga undersökningar, upplys-ning och undervisning, inrättande av skyddade områden och bevarande av hotade djur och växter och deras livsmiljöer. Detta sker bland annat genom finansiell

Årsredovisning för staten 2017, upprättad enligt budgetlagen men vissa områden kan förbättras; 2017 Revisionsrapporter. Årsredovisning för staten 2016; 2016 Granskningsrapporter. Granskning av Årsredovisning för staten 2015 (RiR 2016:6) 2015 Granskningsrapporter. Transparensen i Årsredovisning för staten 2014 (RiR 2015:9 För att Stiftelsen ska dra lägre skatt ska beslut om skattejämkning inlämnas till Stiftelsen. Det måste framgå av jämkningsbeslutet att utbetalningen gäller utbetalning från Stiftelsen Guldeken. Stiftelsen lämnar kontrolluppgift till andelsägare och skatteverket. Om utbetalning sker i anledning av dödsfall är dödsboet. årsredovisning. Men att inte redan nu nämna vårt unika arbete med att bopröva, kontraktera och välkomna 3 140 nya studenter vore synd. Likaså vill jag lyfta fram vårt fina underhållsarbete som resulterade i upprustade utemiljöer, ett stort antal nya kök, badrum och energi-effektivare hus. Det genomgripande kvalitetsarbete som vi startad Bolag, stiftelser och förbund Undermeny för Bolag, stiftelser och förbund. Helägda bolag Undermeny för Helägda bolag. Växjö Kommunföretag AB Årsredovisning 2019 Växjö Kommunföretag AB (6 MB) Protokoll VKAB årsstämma april 2021 (110 kB) Protokoll VKAB årsstämma maj 2020 (102 kB

Årsredovisning. Vill du veta mer om vår verksamhet och vad vi åstadkommer? Här hittar du de senaste årens årsredovisningar Om verklig huvudman - stiftelser. Alla stiftelser ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nyregistrerade ska göra det inom 4 veckor. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst kontrollerar exempelvis en stiftelse. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem

Lisa Letterbrandt - Skärgårdsstiftelsen

Årsredovisning 2018 (pdf) Årsredovisning 2019 (pdf) Årsredovisning 2020 (pdf) Policy för aktieägarengagemang . Stiftelsen har plats i valberedningen för de största portföljbolagen och har verkat i enlighet med policy för aktieägarengagemang Stiftelsen Björkåsen är en bostadsstiftelse som förvaltar och hyr ut bostadslägenheter. Årsredovisning När du klickar på symbolen öppnas ett pdf-dokument med senaste årsredovisningen. Önskar du ta del av tidigare redovisningar vänligen kontakta oss Huvudmännen utser styrelse i Stiftelsen och nominerar kandidater till bankens styrelse. Uppdrag Sparbanksstiftelsen Rekarnes främsta uppgift är att vara 50-procentig ägare till Sparbanken Rekarne, att förvalta Rekarnekapitalet, att främja sparandet i Eskilstuna, Strängnäs, Mariefred och att bevara minnet av sparbankerna samt Föreningsbanken i Eskilstuna Robert Dicksons stiftelse är en privat verksamhetsstiftelse som grundades år 1856. Stiftelsens syfte är främja sedlighet och gudsfruktan genom att uppföra sunda, väl försedda byggnader avsedda till bostäder med skäliga hyror för arbetare i Göteborgsområdet, med vanliga eller låga inkomster

Årsredovisningar. Här kan du läsa och ladda ner Konstnärsnämndens årsredovisningar. Av årsredovisningarna framgår hur vi arbetat under året för att fullfölja de uppdrag som regeringen gett oss som myndighet. De innehåller också resultat- och balansräkningar Därför finns vi. Vår uppgift är att värna om sparbanksrörelsens grundläggande värderingar och att verka för en positiv utveckling i Västerbotten och Västernorrland. Vi gör det genom att informera samt genom att stötta projekt, innovationer och duktiga unga människor som på olika sätt bidrar till att göra regionen bättre. Läs mer Stiftelsen & Fondmedel. Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen bildades 1967. Av den siste fideikommissarien friherre Gustaf Gyllenstierna med uppgift att värna om borgen och dess samlingar, parken och den omgivande godsmiljön, som tillsammans en gång utgjorde Krapperups fideikommiss. Ansökan om fondmedel

Inbördeskriget i libanon, inbördeskriget i libanon var ettSkåne Stadsmission i korthet - Skåne Stadsmission

Neuberghska Bambergerska Äldreboendet drivs i regi av Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet och Edith och Julius Bambergers Stiftelse. Neuberghska Bambergerska Äldreboendet är ett äldreboende med 50 lägenheter, 35 lgh med somatisk inriktning och 15 lgh för personer med demenssjukdom. I samma byggnad finns även 6 seniorlägenheter. Stiftelsen är majoritetsägare i Sparbanken Sjuhärad AB. Övriga aktier ägs av Swedbank AB (publ) och bankens personalstiftelse. Det är utdelningen på stiftelsens aktieinnehav som gör det möjligt för stiftelsen att kunna lämna tillbaka pengar till bygden i form av bidrag. Första utdelningen skedde år 1998 Kronprinsessparets Stiftelse vill hitta och satsa på organisationer och projekt som har stort genomslag för barn och unga för att motverka utanförskap och ohälsa. Identifiering av projekt sker dels genom att vi söker upp verksamheter inom våra intresseområden, och dels via ansökningar. Vi tar emot ansökningar en gång per år, under augusti månad. Urval och prioritering av. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 -- 2020-12-31 Ordinarie stämma med stiftelsen äger rum fredagen den 7 maj 2021. Sparbanksstiftelsen Bergslagen Box 82 711 22 Lindesber