Home

Empatiskt förhållningssätt demens

Saga om mobbning | saga och regnbågen

Pedagogiskt, empatiskt & etiskt förhållningssätt samt

avslutande avsnitten i varje kapitel handlar om förhållningssätt. Komplicerade omvårdnadssituationer varvas med genomgång av bakomliggande kognitiva och medicinska orsaker. demens, och om hur man med sitt bemötande kan bibehålla den demenssjukes värdighet. Boken lämpar sig för alla med ett intresseför demenssjukdomar, båd empatiskt förhållningssätt och etisk medvetenhet inom den rättspsykiatriska vården. Metod: En kvalitativ enkätstudie bestående av sju öppna frågor som besvarades av 15 personal inomrättspsykiatriskvård.Svarenanalyseradesmedkvalitati

Professionellt förhållningssätt Professionell hållning är ett begrepp som innefattar alla de krav som ställs på en profes-sionell hjälpare. Det innebär ett förhållningssätt snarare än konkreta beteenden. Profes-sionell hållning kan beskrivas som en ständig strävan att i yrkesutövandet styras av de Möta beteendeförändringar. Det är en stor utmaning att möta personer med förändrat beteende och med psykologiska symptom vid demens. Här förslag på hur man kan bemöta och förhålla sig vid olika symptom av sjukdomen Personcentrerad omvårdnad är ett begrepp och förhållningssätt som ofta nämns i olika sammanhang när man diskuterar god vårdkvalité, men vad innebär det egentligen? Personcentrerad omvårdnad grundar sig i Tom Kitwoods teori om att vi som vårdar ska se och utgå från personen vi vårdar och inte demenssjukdomen Bemöt patienten med respekt och medkänsla! - Hälsorapporten. Åsa Österlund, sjukgymnast och KBT-terapeut. Foto: Andrew Colvin. Bemöt patienten med respekt och medkänsla! Mina patienter uppfattar mig som empatisk, lyssnande och bekräftande. Jag reagerar dock inte med empati utan medkänsla

Respektfulla möten med motiverande samtal. Ett empatiskt förhållningssätt och en reflekterande samtalsstil kan bidra till goda relationer och välfungerande samarbete med barn, föräldrar och kollegor. Med fokus på styrkor och kapacitet ger MI-metoden möjligheter och förutsättningar att utvecklas. I förskolan står pedagoger dagligen. Personalens bemötande och förhållningssätt i äldreomsorg och LSS-verksamhet har central betydelse för den enskilda individens upplevelse av vård och omsorg. För att kunna erbjuda hög kvalitet är det därför viktigt att all personal har ett etiskt förhållningssätt och en gemensam syn på vad ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt innebär Liselott Björk - Utbildare Demensakademin I Vardaga jobbar vi med en metod som heter Jag-stödjande förhållningssätt. Man kan säga, om vi relaterar till d..

ska kommunicera empatiskt gentemot barnet, samt begreppet empati. Med detta menar vi att den empatiska kommunikationen är relationell och i detta fall inbegriper ett barn och en vuxen, samtidigt som den innebär ett visst förhållningssätt och förståelse eller vetande om barnet Ofta är det närstående som reagerar på om du får en förändrad personlighet, till exempel att du beter dig annorlunda och inte är som vanligt. Med ökad ålder kan minnet och tankeförmågan bli lite sämre utan att det behöver bero på en demenssjukdom. Symtom som liknar demens kan också bero på andra sjukdomar Vi kan bara förändra oss själva. Om vi önskar mer av det empatiska förhållningssättet finns det bara ett sätt och det är att börja reflektera över vilka tankar du har. sedan kommer känslan och orden av sig själv. Vi önskar mig och dig lycka till i våra ansträngningar mot ett empatiskt förhållningssätt 7. Innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt . Uppgift: Beskriv innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt. Tips till uppgift: Lyhördhet: Lyhördhet innebär att lyssna med respekt och omdöme samt att kunna tyda olika signaler från en person med psykisk funktionsnedsättning förhållningssätt till och kommunikation med personer med demenssjukdom vilket även observerades i videofilmerna. Träningsprogrammet var resurskrävande och krävande för deltagarna att genomföra men fördelarna av att delta och lära sig validationsmetoden övervägde den extra belastning som deltagandet innebar

Empatiskt förhållningssätt minsid

Validation® är en metod som utvecklats av Naomi Feil för att kommunicera med och hjälpa desorienterade mycket gamla personer, ofta diagnostiserade Alzheimersliknande demens. Det är en personcentrerad metod som hjälper till att minska stress och öka livskvalitet och glädje hos den desorienterade personen. Metoden är byggd på ett empatiskt förhållningssätt och en helhetssyn på. empatiskt, respektfullt, lyhört och hänsynsfullt. Det kräver även att patientens integritet och värdighet beaktas. etiskt förhållningssätt, oavsett vilket arbetsområde som berörs. I kompetensbeskrivningen beskrivs bl. a arbetsområdet Omvårdnadens teori och praktik,.

DEL 2 Kommunikation och förhållningssätt 6. Kommunikation, hinder och pedagogiska redskap. 7. Empatiskt, pedagogiskt och etiskt förhållningssätt. DEL 3 Prevention, boendemiljö och sociala aktiviteter 8. Prevention och säkerhet. 9. Boendemiljö och sociala aktiviteter. DEL 4 Funktionsbevarande vård och omsorg samt rehabilitering 10 Bra förhållningssätt till personer med demenssjukdom. Samtala som ni brukar göra. Om personen lever i gamla tider, prata om gamla tider ; Empati och professionellt förhållningssätt att vårdtagaren skall få en upplevelse av att vård och omsorg är av Inom omvårdnadsområdet är empati ett. Professionellt förhållningssätt

Empati och professionellt förhållningssätt i mötet med

Leva med demens. Berättelser; Stöd och aktiviteter. Facebook; Din rätt till vård och omsorg; ID-kort vid demens; Dina rättigheter; Checklista för nydiagnosticerade; Museer (anpassade visningar) Anhörig. Sjukdomens åtta faser; Tips på bra förhållningssätt; Anhörigvårdarkort; Anhörigstöd; Bloggar; Råd i svåra situationer. Ett empatiskt möte är bra för hälsan Att det forskas om empati är inte konstigt eftersom det är en stor och väldigt viktig del av vården. Studier visar att ett empatiskt möte mellan. I slutet av maj hade jag en webbenkät ute med frågor om personcentrerad demensvård och vilka områden man skulle vilja lära sig mer inom. Det som kom fram var: Grundpelare för ett empatiskt förhållningssätt Tips på bra förhållningssätt Samtala som ni brukar göra och om personen lever i gamla tider, prata om gamla tider. Det är par goda råd när du möter personer med demenssjukdom Empati och sympati Läs i kapitel 4 om vad det innebär att ha ett empatiskt förhållningssätt när man arbetar inom vård och omsorg. föräldrar eller kamrater. då främst inom psykiatrin och äldreomsorgen med inriktning på demens, borde inte få jobba mer än max 5 år på samma ställe

Demens och arbetssätt. Här kommer ett arbete om möjligheten till ett metodiskt arbetssätt med demenssjuka. Detta arbete är ett resultat av en period samtal, då några undersköterskor hade en gemensam studie kring beteendeproblem hos demssjuka. Syftet var att förstå de biologiska grunderna till olika typer av utmanande beteende hos. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom innehåller rekommendationer om utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession inom området

Demens innebär att du på olika sätt får svårt att minnas och att tolka din omgivning. Det går inte att bli frisk från en demenssjukdom, men det finns mycket stöd att få. Det finns flera olika demenssjukdomar. Den vanligaste är Alzheimers sjukdom. Demenssjukdomar påverkar det som kallas för kognitionen, det vill säga minnet och. Trots att cirka 160 000 svenskar lider av demens saknar många kunskapen om hur man bemöter en demenssjuk i vardagen. Enligt Monica Lütjohann, som själv har d..

Video: Möta beteendeförändringar Demenscentru

Personcentrerad omvårdnad - BPS

 1. En stor studie vid Karolinska Institutet har hittat en koppling mellan adhd och demens över generationer. Studien visar att föräldrar och mor- och farföräldrar till personer med adhd hade högre risk för demens än de med barn och barnbarn utan adhd
 2. Det jag kallar för empatiskt ledarskap utgår ifrån ömsesidighet och att allas behov blir tillgodosedda. Vi praktiserar empatiskt lyssnande, och är mer intresserade av att få kontakt än rätt och fel. Vi skapar förändring genom dialog och vårt sätt att vara. Mänsklig. Vi skapar mänskliga organisation
 3. De allra flesta är mellan 60 och 64 år, men även om det är ovanligt kan demens ibland drabba yngre människor än så. Läs även: Läsarfråga: Har jag blivit dement redan vid 51? Demenssjukdomar beror på såväl arv som miljö. Forskare vid Umeå universitet har kunnat se att tidig demens kan kopplas till ett visst beteende i unga år
 4. Ett palliativt förhållningssätt är grundläggande för all personal i vård och om-sorg som möter patienter med obotliga sjukdomar där livets slut närmar sig. Ett palliativt förhållningssätt är ofta tillämpligt även i tidiga skeden av kro-nisk eller obotlig sjukdom parallellt med behandling som syftar till livsför

Bemöt patienten med respekt och medkänsla! - Hälsorapporte

Empatiskt förhållningssätt Empati handlar om att förstå och känna med andra, även om en individ inte har samma känsla, förståelse eller världsuppfattning som du. Empati är nära besläktat med inlevelse och medkänsla Förhållningssätt och bemötande. Mötet med barn, föräldrar och andra närstående är kärnan i det sociala arbetet. Kontakten och dialogen med barn och föräldrar ska bygga på respekt för människors lika värde, individens självbestämmande och integritet Vår människosyn grundas i ett empatiskt förhållningssätt. Att aldrig försumma den enskildes unika upplevelse; att alltid ha hjärtat med i våra mänskliga möten som skall präglas av medkänsla

Respektfulla möten med motiverande samtal Förskoletidninge

 1. dre grad av depression, beteendeförändringar och lägre grad av smärtupplevelse bland personer med demens, samt en personal som skattar sin arbetsmiljö mer positivt, har högre grad av tillfredställelse med arbete och vård, lägre grad av arbetsstress och.
 2. Genom att ha ett empatiskt förhållningssätt vilket gör att jag kan känna och leva mig in i en annan människas känslor inför en ny situation. Att jag kan se genom vårdtagarens glasögon Empati kräver en viss distans till vårdtagaren
 3. Empati (sökande till kärlek) betecknar förmågan att uppleva och förstå andra kännande individers känslor. Empatibegreppet är nära besläktat med inlevelse och medkänsla. Empati handlar om en psykisk förmåga att förstå en annan person utifrån personens egen uppfattning om sig själv, vare sig man håller med eller inte; till exempel en psykolog kan ha empati med en brottsling.

Empati finns hos de flesta människor redan från födseln och innebär en förmåga att kunna lyssna på andra och sätta sig in i en situation genom att förstå dennes känslor och reaktioner. Empati är my. Hitta bilder med Äldreomsorg. Kostnadsfritt för kommersiellt bruk Ingen tillskrivning krävs Upphovsrättsfrit

empatiskt förhållningssätt i möten med barn och ungdomar samt deras familjer. I samband med mötet med barn samt deras familj ska studenten tillämpa ett professionellt/empatiskt förhållningssätt genom att kunna: reflektera och ta ansvar över sitt eget agerande ta ansvar för egna arbetsuppgifter och eget lärand Utbildning om Motiverande samtal, bemötande & kommunikation. Genom denna MI-utbildning får du ökade kunskaper om Motiverande samtal. bemötande och kommunikation. Motiverande samtal (MI) är ett empatiskt och personcentrerat förhållningssätt där du hjälper människor till egen insikt och motivation. Teori varvas med praktiska övningar Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik.

Etik, bemötande och förhållningssätt

 1. Arbetsplatser är ofta präglade av ett högt tempo och höga krav. Vanligtvis är ledarens roll att ytterligare skärpa kraven för att verksamheten skall ha en större måluppfyllelse. I detta häfte försöker vi beskriva ett Empatiskt ledarskap, en roll där du genom medkänsla, närvaro och självreflektion bidrar till dina medarbetares samarbete och förmåga
 2. Resultatet visar att bristande empatiskt förhållningssätt kan bero på omständigheter som organisationsstruktur och arbetets organisering. Även personalens inre psykologiska, känslomässiga och sociala behov samt lojalitetskonflikter och grupptryck kan hindra ett empatiskt förhållningssätt till de äldre
 3. Reflektera kring professionellt och empatiskt förhållningssätt i mötet med patienter; Identifiera sitt kunskapsbehov och värdera sitt förhållningssätt i både studier och kliniska situationer. Områden i professionell utveckling som tas upp under kursen: 1. Medicinsk psykologi. 2

Med utgångspunkt i de åtta grundprinciperna arbetar vi i Bostad först målinriktat för att hjälpa människor att kunna bo kvar i sin bostad, att förbättra sin hälsa och hitta sociala sammanhang och en meningsfull vardag Jönsson, L & Ruiz, S. Att leva med afasi efter stroke. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten fö Personalens förhållningssätt En värdegrund byggs upp av gemensamma värderingar om hur vi ska bemöta varandra. Värdegrunden beskriver det förhållningssätt som personalen ska ha i sitt arbete för att ambitionen i Värdegrunden ska kunna införlivas och att äldre människor med stöd från Äldreomsorgen, ska uppleva möjlighet till värdigt liv och välbefinnande

Jagstödjande förhållningssätt - YouTub

 1. Värdegrund/skapande. Skolan ska gestalta och förmedla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa och eleverna ska få kännedom om sina rättig- heter. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika.
 2. Psykiatri 1. Kurskod: PSYPSY01. Poäng: 100. Kursen psykiatri 1 omfattar punkterna 2, 4-6 och 8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Psykiatrins historiska utveckling vad gäller organisation, människosyn, kunskap, utveckling och användning av olika behandlingsformer samt behov av.
 3. empati och/eller empatiskt bemötande kan leda till att vården organiseras utifrån New Public Management som kan bli skadlig för sjuksköterskan och hennes upplevelse av yrket likväl som förmågan att ge personcentrerad vård. Nyckelord: Empati, Empatitrötthet, Personcentrerad vård, Sjuksköterska
 4. Vi heter numera Sanoma Utbildning. Vi har fått nya starka ägare, mediegruppen Sanoma. Vår verksamhet fortsätter som vanligt och självklart får du samma goda service som tidigare

Demenssjukdo

I den här utbildningen lär du dig att förebygga och hantera motstånd, lyfta fram klientens styrkor och resurser, aktivt lyssnande och tillämpa ett empatiskt förhållningssätt. Den alliansbyggande processen i MI blir ett verktyg man kan ta med sig in i alla typer av samtal där vi eftersträvar ett jämbördigt och respektfullt samtalsklimat Eleverna ska vidare utveckla kunskap om betydelsen av balans mellan aktivitet och vila, träna på att skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt. Kollegialt lärande och kollaborativt arbetssättet är förutsättningar för att utveckla undervisningen i fritidshemmet Har du ett ett empatiskt förhållningssätt till andra människor? Söker du ett arbete med frihet under ansvar där du får användning av din problemlösningsförmåga? Då ska du läsa vidare! Som skyddsvakt på Cubsec vill vi att du alltid uppvisar en seriös och professionell attityd och inställning Målgrupp Denna kurs riktar sig mot utrikes födda kvinnor med låg utbildningbakgrund, utan arbete och långt ifrån studier. Kursen riktar sig till dig som planerar att söka arbete på förskolor och vill stärka din förmåga att kommunicera med barn, kollegor och föräldrar men också få en helhetssyn och ett empatiskt och pedagogiskt förhållningssätt På Hässelbygårdsskolan ska all personal: Vara trygga, påhittiga, sociala och tydliga Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt Se det kollegiala lärandet som en självklar och positiv del i arbetet Delta i och bidra till skolans utvecklingsarbete Ta chansen att utveckla dig som speciallärare i en skola med stora möjligheter och utmaningar

Vad är ett personcentrerat förhållningssätt - Marias

 1. Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service. Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare, där utvecklings- och karriärmöjligheterna är större än du kanske anar
 2. Psykiatri 1 syftar till att utveckla dina kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar. Kursen ska bidra till att utveckla din förmåga att kommunicera och möta patienter och brukare med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt
 3. Åkerhus ligger i vackra Önnered, nära havet och kommunikation. Åkerhus är ett stort boende med 102 platser fördelat på 5 enheter, somatik, demens och teckenenhet. Nattetid är ni 6 personal. ( En per enhet och en löpare ) Som undersköterska på vård- och omsorgsboende arbetar du nära människor och är ett stöd i varje persons vardag
 4. Som undersköterska på Furugårdens demensenheter arbetar du med flertalet stimulerande och varierande arbetsuppgifter, detta genom individuellt anpassad omvårdna
 5. Hur ska du bemöta personer med demens? Demensförbundet har tagit fram en lista över bra förhållningssätt till personer som tar hand om demensdrabbade. 1. Prata som vanligt. Glöm inte att det är en vuxen människa du pratar med. Om den demenssjuka lever i gamla tider så kan du prata om gamla tider. 2

Bra Förhållningssätt till personer med demens • Samtala som vanligt. Om den demenssjuke lever i gamla tider, prata om gamla tider. Glöm inte att det är en vuxen människa du talar med. • Försök inte att rätta den demenssjuke. Säg inte: Du kan inte göra så här, det blir ju fel förstår du väl mot demensvård. Avdelningarna har ca 25 vårdplatser vardera. Vårdpersonalen består av vårdsbiträden (både utbildade och outbildade), undersköterskor och sjuksköterskor. Projektet omfattar tre olika delar: Handledning i vårdetiskt förhållningssätt Utbildning i reminiscence Utbildning i validatio Så kan vi stötta dig med demens. Vi har bred erfarenhet och kunskap kring demens och andra kognitiva sjukdomar. Våra arbetssätt, vårt bemötande och den fysiska miljön är utformade för att tillvaron ska bli så begriplig och hanterbar som möjligt för personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom Vi måste veta när vi ska backa. I delmomentet tar Amira upp vikten av att hantera obehagliga situationer på ett professionellt sätt. 11. Kroppsspråkets betydelse. I delmomentet går Amira in på betydelsen av kroppsspråket. 12. Jag-stödjande förhållningssätt. I delmomentet går Amira igenom jag-stödjande förhållningssätt

kan någon hjälpa mig att berskriva ett empatiskt

Demensteamet består av kurator, sjuksköterska och arbetsterapeut med särskilda kunskaper om demens. Demensteamet ger råd och stöd till: den demenssjuke själv anhöriga alla som har frågor kring hjälpmedel vid minnessvikt personal inom omsorg och äldreomsorg Demensteamet (folder Har ett empatiskt förhållningssätt. Deltagarna använder olika strategier beroende på om det är första mötet, fortsatt arbete eller om det är svårt att skapa tillit samt är instruerande. De arbetar klientcentrerat då de har patienten i fokus, lyssnar aktivt till patienten och skapar en jämlik relation Title: Empati och professionellt förhållningssätt. Behandlarrollen i missbrukarvården Author: Ulla Holm Created Date: 7/2/2014 9:57:44 A

Personalens bemötande - Vårdhandboke

Sammanställningen av artiklarna resulterade i tre teman; Information, empatiskt förhållningssätt och socialt stöd. Resultatet visade och betonade vikten av adekvat och relevant information från sjuksköterskan under hela processen vilket lindrade ångest hos kvinnan av ett professionellt och empatiskt förhållningssätt från ambulanspersonalen. Vårdrelationen och upplevelsen försämrades av dåligt individanpassat bemötande. Slutsats: Patienter upplever ett gott bemötande när de får fysiska, psykosociala och relationella beho Personalens förhållningssätt kan få en avgörande betydelse för individens möjlighet till delaktighet och återhämtning. Förtroende och tillit skapar förutsättningar för bättre resultat oavsett vilken insats det handlar om. Arbeta aktivt för att skapa en god relation till individen genom att Empatiskt förhållningssätt i vården Etisk medvetenhet och empatiskt förhållningssätt hos . personlig mognad, empatisk förmåga samt intresse för patientens situation är egenskaper personalen inom rättspsykiatrisk vård bör besitta

Demenssjukdomar - 1177 Vårdguide

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt, kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften, skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer, utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, sam empatiskt förhållningssätt. Betyget D är uppfyllda. Betyget C Eleven ger med utgångspunkt i psykiatrins historia exempel på vikten av utförligt ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår och redogör utförligt för de teorier som finns bakom förklaringsmodellerna

Vardagscoachen: Empatiskt förhållningssät

visa på ett professionellt och empatiskt förhållningssätt i yrkesutövandet samt kunna värdera sitt behov av ytterligare kunskap samt behov av att utveckla sin kompetens. Innehåll . Delkurser. 1. Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre, 6 högskolepoäng empatiskt förhållningssätt som grund. Skapa och utrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Röra sig i allsidiga miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften. Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och möta patienter och brukare med ett lyhört, respektfullt, reflekterande och empatiskt förhållningssätt samt tar ansvar för patienter och brukare och för olika arbetsuppgifter med hänsyn till vårdtagarens allmänmänskliga och individuella behov i relation till livsperspektiv och förändrad hälsa

Uppgifter - Psykiatri 1 :: Psykiatr

Ett empatiskt, etiskt förhållningssätt och pedagogiska förklaringsmodeller ska användas. Vi vill främst lära patient/kund att ta eget ansvar genom att ge stöd och redskap till självhjälp. Färjestadens Fysioterapi & Friskvård | Industrigatan 2D, 386 32 Färjestaden. Kursen ska bidra till att du utvecklar förmåga att kommunicera och möta patienter och brukare med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt. I undervisningen får du möjlighet att utveckla kunskaper om livsvärldens betydelse för uppkomst av psykisk funktionsnedsättning liksom om samhällets och enskilda människors möjlighet att påverka den Det här visar att arbetsterapeuter behöver uppmärksamma föräldrar och familjers kulturella skillnader genom att aktivt skifta förhållningssätt såsom empatiskt då föräldrarna menu Loading..

Kursen introducerar kunskap om grupprocesser och att arbeta i grupp. 1001, Personlig professionell utveckling I, 2 högskolepoäng. (Professional Development in Social Work I, 2 credits ) Betygsalternativ: Tvågradig skala Med ett empatiskt förhållningssätt till våra patienter och professionalitet som ledstjärna erbjuder vi moderna behandlingar i en glad och positiv miljö. Hos oss får du ett personligt bemötande och en tandvård som är individuellt utformad utifrån dina önskemål och behov 3. Programmets kurser. Samtliga kurser tillhör huvudområdet omvårdnad. Alla kurser ges på avancerad nivå och med 50 % studietakt. Termin 1. Personcentrerad vård av personer med demens, 7,5hp. Evidensbaserad vård och ledarskap, 7,5 hp. Termin 2. Demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv, 7,5hp