Home

Etiska ställningstaganden palliativ vård

Den palliativa vårdens grunder och etiska plattform - RCC

Inom svensk hälso- och sjukvård har fyra etiska principer fått stort genomslag vid etiska vägval, bland annat i den palliativa vården. Principerna är, utan inbördes rangordning: inte skada-principen; göra gott principen; autonomiprincipen; rättviseprincipen (Beauchamp et al., 2013) 2012). Palliativ vård kräver djupgående etisk reflektion och sjuksköterskan behöver ha kunskap om etik (SOU 2001). Palliativ vård . Mellan 90 000 och 100 000 personer dör i Sverige varje år. Omkring 80 procent har behov av palliativ vård (Socialstyrelsen 2013). Cancer är den vanligaste diagnosen i specialiserad palliativ mendationer kring vårdens fortsatta innehåll framgår. Patienten ska erbjudas palliativ vård. Etiska kommentarer och råd Socialstyrelsens föreskrifter, liksom riktlinjerna från Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköter-skeförening, är allmänt hållna och i enlighet med svensk lagstiftning. På grund av detta lämnas stor

Vården och behandlingen ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. (SFS 1982:763) Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras. . Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. (2014:821) 4 etiska principer inom vårde Det finns inget vårdande utan att det måste göras etiska överväganden och ställningstaganden av olika slag. Som mål i vården ska vi göra gott för andra människor och utföra det som är rätt ur ett etiskt perspektiv. Den palliativa vården är en kontext, där etiska värden och normer står på spel (Sandman & Kjellström 2013) 1.2 Ställningstaganden inom geriatrisk vård När en etisk situation uppstår där det finns fler alternativ till handlande är det viktigt att sjuksköterskan har en grundläggande etisk medvetenhet och kunskap om de etiska ställningstaganden som kan uppstå i yrket. Etisk medvetenhet växer fram då en människ Etik. De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor. Det kan till exempel handla om svåra ställningstaganden i livets början och slutskede, om värdighet för äldre och bemötande av anhöriga. Uppdaterad: 28 apr 2020

God palliativ vård svarar upp mot patientens vilja och behov. I en tidig fas ska nutritionsbehandling erbjudas på bästa möjliga sätt, ut ifrån behov och önskemål. I en sen fas prioriteras psykosocialt stöd kring måltider och matintag för både patient och närstående 2.1 Palliativ vård Palliativ vård definieras av Socialstyrelsen (u.å.) som: Hälso- och sjukvård i syfte att lindra och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående

Etik - Vårdförbundet - Vi är vården

  1. Beck-Friis, 2012). Palliativ vård enligt WHO utgår från en helhetssyn på människan och innehåller flera dimensioner som ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala, existentiella och andliga behov. Döden är en normal process som varken ska förhindras eller påskyndas (WHO, 2015). WHO:s definition av palliativ vård lyder
  2. att bedöma effekten uppstår särskilda etiska frågeställningar som bör beak-tas. Det kan till exempel finnas etiska och/eller metodologiska problem med att bedriva vidare forskning för att stärka det vetenskapliga underlaget. Då är frågan om det kan finnas etiska skäl att använda en åtgärd även med bristande vetenskapligt stöd
  3. Vårdteamets olika roller vid palliativ vård; Etiska aspekter och ställningstaganden vid vård i livets slut; Svenska palliativregistret och Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slut; Efter avslutad kurs har du färdigheter i att: Arbeta personcentrerat utifrån palliativ vårdfilosofi
  4. I den här videon beskrivs den etiska grunden för palliativ vård; alla människors lika värde, alla människors rätt till bästa möjliga vård utifrån den situati..
  5. 9. Etiska ställningstaganden inom hälso- och sjukvårdsansvaret Arbete inom hälso- och sjukvård innebär ofta olika etiska dilemman som är svåra att ta ställning till för den enskilde yrkesutövaren, i en direkt vårdsituation. Vårdgivaren bör ta fram en gemensam etisk plattform som all berörd personal utbildas i, för att få verkty

Behandling/vårdplan - Vårdhandboke

etiska aspekter på insatser inom hälso- och sjukvården 1 E tiska aspekter på insatser tillgång till vård? Ställningstaganden kring en jämlik behandling av personer i vårt samhälle . kan även mer generellt tolkas så att personer bör ha jämlika möjligheter till Palliativa konsultteamet är en stödjande resurs i allmän palliativ vård för vårdpersonal (läkare, sjuksköterskor och övriga professioner) inom hela vårdkedjan, i Uppsala län, som ansvarar för patienter i palliativ fas, oberoende av sjukdom och ålder. Vi kan erbjuda viss utbildningsinsats, stöd- och reflektionssamtal

Som tidigare nämnts kan det förekomma etiska dilemman inom palliativ vård, till exempel på etiska dilemman som kan uppstå kan vara att patienterna inte får vårdas dä Etiska aspekter på tvångsvård. I förslaget till ny psykiatrisk tvångsvårdslagstiftning och i debatten om det saknas en analys med utgångspunkt i vedertagna etiska principer, menar Jan-Otto Ottosson i denna genomgång av lagförslaget. Han anser bland annat att ett begränsat tvång bör tillåtas i kommunal äldreomsorg och att. Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen

Palliativ vård - campusnykoping

i behov av vård, i samtal om etiska ställningstaganden och uppmuntra dig till reflektion. Svensk sjuksköterskeförenings arbete utgår från de fyra grundpelarna; forskning, etik, utbildning och kvalitet. Värdegrund för omvårdnad tar sitt avstamp i den personnär Det kan exempelvis röra sig om frågor kring symtomlindring, medicinering och etiska ställningstaganden. Teamet tar inte över behandlingsansvaret utan fungerar som konsultativt stöd tillsammans med ansvarig vårdgivare. Tillbaka till Palliativ vård - startsida Vård i livets slutskede ställer komplexa krav Publikation. Vi kommer alla att dö och önskar en god vård den sista tiden i livet. En ny studie från Karolinska Institutet och Umeå universitet visar att icke-farmakologisk vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård, inte alls är så basal som man kan tro - utan istället bygger. till etiskt försvarbara ställningstaganden i frågor som rör HLR inom svensk hälso- och sjukvård. Grundprinciper • All hälso- och sjukvårdpersonal ska omedelbart påbörja HLR på personer som drabbats av plötsligt oväntat hjärtstopp, såvida det inte finns ett dokumenterat ställningstagande till att HLR inte ska utföras.

Svåra etiska beslut De som vårdar cancersjuka barn ställs dagligen inför svåra etiska ställningstaganden: beslut om att undersöka och behandla barn mot deras vilja, att tvingas avgöra när botande behandling ska avslutas och den palliativa sättas in i stället, att förhålla sig till familjer som förbjuder personalen att prata om döden med ett döende barn Ex. etiska frågor vid palliativ vård •Hur vill patienten leva sitt liv den sista tiden?Vad är viktigt? Vad vill man inte vara med om? •Hur vet vi att patienten uttrycker en egen viljeyttring? •Hur länge ska livet förlängas?Vem bestämmer? •Hur lindrar vi lidande på bästa sätt? •Hur undviker vi att skada? •Om patienten inte kan bestämma själv (är beslutskompetent), vem. Utarbetar ställningstaganden som stöd för mänskliga rättig-heter och etiska riktlinjer. Arbetar aktivt för sjuksköterskors medverkan i etiska kom-mittéer. Tillhandahåller riktlinjer, ställningstaganden och fortbildning i frågor som rör informerat samtycke till omvårdnad och medi - cinsk behandling God palliativ vård - - etiska och filosofiska aspekter. Under de senare åren har den palliativa vården etablerats i Sverige som en strävan att förbättra vården av döende. Ambitionen från myndighetshåll förefaller vara att alla ska ges palliativ vård, oberoende av i vilken sjukdom man dör och var man dör. En av grundtankarna. Vården måste få göra svåra etiska val bör ett ja eller nej till behandling vägledas av tydliga och medvetna etiska ställningstaganden och inte bero på huruvida man lyckas få.

Am dagen 2021 | om kalender 2021 månadskalendrar underPalliativt rådgivningsteam - PRT Gällivare - Region Norrbotten

ALS i palliativ vård den 13 oktober (eftermiddag). Vi kommer att ha fokus på de utmaningar som vårdpersonal ställs inför, Svåra men viktiga etiska ställningstaganden och brytpunktssamtal kommer också att beröras. PKC dagen den 28 november (heldag) Några etiska problem vid behandlingsbegränsningar och livsuppehållande insatser Göran Hermerén Seniorprofessor i medicinsk etik vid Lunds universitet och sakkunnig i Smer. Sommaren 2018 genomförde Sveriges Radios Ekoredaktion en gransk­ ning av behandlingsbegränsningar inom vården. Den avslöjade stor Sandman, L., & Woods, S. (Red.). (2003). God palliativ vård - etiska och filosofiska aspekter. Lund: Studentlitteratur. Specialiserad och specifik omvårdnad om svårt sjuka, döende. Kursen fokuserar fördjupande på vård i livets slutskede samt med det multiprofessionella arbetssättet inom palliativ vård. Kursen belyser bl.a

Etisk grund i palliativ vård - YouTub

olika etiska ställningstaganden framträda. I situationer med etisk problematik uppkommer svåra avvägningar om vilka värden som är värda att eftersträva för att ge en god vård. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av etiska svårigheter i vården Etiska ställningstaganden baseras på fakta och normer eller värderingar 2.3.1 Palliativ vård - Terminalvård God medicinsk praxis definierar palliativ vård som den helhetsinriktade vård som ges åt en patient vars sjukdom inte längre kan botas. Den palliativa vården strävar till att ge patienten och de närstående en så god livskvalitet som möjligt. Den palliativa vården kan ibland behövas i flera år en av de mest grundläggande etiska principerna inom västerländsk sjukvård. etiska beslut inom palliativ vård (Baker, 2002 omsorg om och respekt för. Etiska begrepp tänka och verka inom ett visst område och vid en viss tid. (Enligt boken Etik och livsfrågor i vård och omsorg)

Etiska frågeställningar finns i vår vardag. Det kan exempelvis handla om prioritering mellan patienter, bemötande av närstående och svåra ställningstaganden i livets början och vid livets slutskede. Även administrativa och ekonomiska frågor har etiska dimensioner. Rose-Marie Isaksson, ordförande i Region Norrbottens etiska råd Du kan få palliativ vård om du har en livshotande sjukdom som du inte kan bli av med. Palliativ vård kan förebygga och lindra symtom, och ibland också bidra till att förlänga livet. Syftet är att du ska ha det så bra som möjligt på alla sätt trots sjukdomen

vården och hur patientens sociala, psykiska och existentiella behov ska tillgodoses. Att avsluta livsuppehållande behandling vid övergången till palliativ vård i livets slutskede innebär svåra ställningstaganden som berör alla involverade, det vill säga sjukvårdspersonal, patienter och dess närstående 7.6.1 Tillgången på palliativ vård.. 129 7.6.2 Förhållandet mellan Rapporten innehåller inga ställningstaganden i frågan om döds-hjälp bör tillåtas eller inte. Termer och definitioner En viktig förutsättning för en saklig och fördjupad debatt kring komplexa etiska frågor är en enhetlig terminologi med tydliga defi Palliativ vård - upprättas vid inskrivning i palliativ vård 2. Palliativ vård i livets slutskede Beakta etiska, kulturella, andliga och religiösa seder och värderingar. Planerade åtgärder: Här dokumenteras åtgärder som rör övergripande planering om den palliativa vården exempelvis pla Att jobba med palliativ vård: Att möta människor i kris är en stor utmaning För Johanna Kesti var det arbetet inom demensvården under sena tonåren som blev startskottet på en karriär inom vården och framförallt, palliativ vård, det vill säga vård i livets slutskede Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 ISBN: 978-91-85947-34-8 Stockholm, april 2012 . 3 Innehållsförteckning PALLIATIV VÅRD 3. ETIK hans eller hennes egna ställningstaganden. Den sjuke bör få så mycke

Kursplan, Palliativ omvårdnad - umu

Etisk bedömning av nya metoder i vården - en uppföljning av landstingens och statens insatser. ISSN eftersom rådens ställningstaganden antas riskera bli kontroversiella och därmed politiskt eller efter operation för att minska risken för återfall. Behandlingsalternativen är av tre slag: kurativ, palliativ och konserverande Grundläggande palliativ vård Fyra etiska grundprinciper inom vård- och omsorg . Fyra dimensioner Människan är aldrig enbart en diagnos, hon är en odelbar människa Psykisk Social Existentiell Fysisk ex illamående, smärta, andfåddhet, trötthet, aptitlöshe beskriva vård och omsorg för äldre personer i livets slutskede. Färdighet och förmåga identifiera olika etiska frågeställningar samt reflektera över etiska ställningstaganden och handlingssätt i samband med vård av äldre identifiera orsaker till, samt föreslå förebyggande insatser och åtgärder vid fall, malnutrition

Tillbaka till Palliativ vård - startsida. Kontaktinformation. Besöks/postadress Gällivare sjukhus Palliativa rådgivningsteamet Källgatan 14 982 82 GÄLLIVARE. Telefon Expedition 0970-191 58 Susanne Espling Sara Larsson Öppettider Måndag - fredag kl 08.00 - 16.30. E-post Susanne.Espling@norrbotten.s PALLIATIV VÅRD OCH ETIK FILM Mentor om brytpunktsbedömning FAKTA Brytpunkten FILM Möt Barbro - Cancer ÖVNING 2 Etiska principer som vägledning inför beslu vård och skydd i olika avseenden. med den principen är att den kan skapa mänskligt lidande Inom den medicinsk-etiska litteraturen har man försökt att. Inom Stockholms läns om etiska begrepp och etiska principer, men även ökad Del 1 - Grunder, bärande begrepp och symtomlindring inom palliativ vård, 1 hp Del 2 - Fysiska, psykosociala och existentiella behov inom palliativ vård, total smärta, 3,5 hp Del 3 - Betydelsen av etik, estetik, kommunikation och olika fenomen vid livshotande sjukdom och död samt fördjupning om intersektionella perspektiv, 3 h

Svåra etiska dilemman att hantera i hemsjukvård i livets

Moment 1 - Grunder, bärande begrepp och symtomlindring inom palliativ vård 1 hp Moment 2 - Fysiska, psykosociala och existentiella behov inom palliativ vård, total smärta, 3,5 hp Moment 3 - Betydelsen av etik, estetik, kommunikation och olika fenomen vid livshotande sjukdom och död samt fördjupning om intersektionella perspektiv, 3 h ställningstaganden med relevans för vårdvetenskap i palliativ vård - tillämpa aktuell forskning och initiera utvecklingsarbete som främjar planering, och samordning av palliativ vård - redogöra för strategier som utvecklar ledarskapet och som främjar teamarbete inom palliativ vård. Färdighet och förmåg Palliativ vård av cancerpatienter. Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna vårda patienter i palliativt skede av en tumörsjukdom. Målgrupp. Gynekologisk onkologi. När i utbildningen. Tidigt, Mitten. Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17. Till stor del: 5 Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av. Det etiska dilemmat är kopplat till ingreppet som sådant, inte till personen vårdchefens etiska dilemman ledarskap vård Natur & Kultur, Karlavägen 31, Box 27 323, 102 54 Stockholm, Tel: +46 (0)8 453 86 00, Fax: +46 (0)8 453 87 90, Org.nr: 802000-3813, E-post: info@nok.s Etiska problem som uppstår hos vårdaren vid en livsavgörande situation avsäger sig vård på grund av ideologiska.

Såväl vårdstuderande som yrkesverksam vårdpersonal behöver få insikt om den palliativa vårdens komplicerade etiska och emotionella ställningstaganden, samt få kännedom om de nya behandlingsmetoder som ständigt utvecklas. Föreliggande bok, som lägger tonvikten på den enskilda patientens speciella behov, beskriver pallitiva metoder såväl inom sluten vård som i patienternas hem. Avancerad och komplex palliativ vård och omvårdnad, 15 hp Advanced and Complex Palliative Care and Nursing, 15 HE credits _____ Kursens innehåll • barn som närstående och patient • brytpunktssamtal • digitala hjälpmedel • etik • hållbarhet i palliativ vård • juridiska och etiska ställningstaganden vid livets slut. den palliativa vården ständigt utmanades av etiska dilemman. Vi vill med denna uppsats öka kunskapen om vilka etiska dilemman som uppkommer inom den palliativa vården och hur de hanteras. Palliativ vård har ett syfte att främja livskvalitén och lindra lidande vid obotligsjukdom Viktiga val i vardagen skapar varaktiga värden

den palliativa vården. För att vården skall anses vara palliativ, skall dock vissa kriterier vara uppfyllda. Dessa kriterier finns med i WHO:s defini-tion av vad som är palliativ vård. WHO har år 1990 definierat begreppet palliativ vård enligt följande. Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av den sjuke och familjen genom ett. Etiska dilemman på Internet: utvecklas elevernas förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden med Internets fakta- och åsiktsutbud som hjälpmedel ; 2.2.1 Etiska dilemman vid vård rad på medicinska problem och de etiska vets slutskede en växande grupp av patienter inom den prehospitala vården i den palliativa vården och för att kunna utvärdera vården, förbättra kvaliteten och identifiera missförstånd är det av stor vikt att ha förståelse för patienters upplevelse. Syfte: Att belysa patienters upplevelser vid palliativ vård. Metod: Litteraturstudien utgick från Polit & Becks (2017) nio steg Etisk stress följer i coronavirusets spår. Publicerad: 30 april 2020, 05:00. Sjuksköterskan och etikforskaren Tove Godskesen menar att många som arbetar inom sjukvården riskerar att drabbas av etisk stress. Det kan till exempel vara att man känner att ingen ska behöva dö ensam, men att man i dagsläget inte hinner vara med, säger. Etisk grund i palliativ vård 00:12:50 Titta I den här videon beskrivs den etiska grunden för palliativ vård; alla människors lika värde, alla människors rätt till bästa möjliga vård utifrån den situation man är i (inklusive palliativ vård), autonomi, värdegrund, det palliativa förhållningssätt, normer och värderingar, närhet, helhet, kunskap och empati

Den palliativa vårdens dimensionering - RCC Kunskapsbanke

Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av personer med sjukdomar där bot inte längre är att vänta. Målet är bästa möjliga livskvalitet, både fysisk och psykisk, för både patient och anhöriga. Den palliativa vård som bedrivs av läkare betecknas palliativ medicin och har smärt- och symtomkontroll som en viktig beståndsdel Palliativ vård innebär en aktiv helhetsvård med lindring av smärta och andra Rådet för medicinsk-etiska frågor har i en skrivelse till Socialdepartementet i april 1996 föreslagit att regeringen bör överväga att Vård i livets slutskede innebär svåra ställningstaganden och kräver hög medicinsk och.

Att vårda patienter i livets slutskede kan föra med sig etiska dilemman och vårdare kan tvingas ta svåra beslut där den egna etiska moralen, vårddi-rektiv och patienters egen önskan kan strida mot varandra. Wiese med medförfattare (2009a) framhåller också att akutvårdare önskar lära sig mera om palliativ vård relatera Pris: 283 kr. Häftad, 2003. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp God palliativ vård - - etiska och filosofiska aspekter av Lars Sandman, Simon Woods, Linus Broström, Bengt Brülde, Steven Edwards på Bokus.com Begreppet palliativ vård grundar sig på det latinska ordet pallium, som betyder mantel och symboliserar den goda vården och omsorgen till den döende individen. En annan definition av den palliativa vården kan vara ett förhållningssätt där målet är att förbättra livskvalitén fö Många etiska dilemman i hemsjukvård nära döden. Det blir allt vanligare att människor vårdas hemma i livets slutskede. Detta gör att sjuksköterskor i kommunal vård ställs inför många svåra situationer. En ny studie utförd på Högskolan Väst sätter fokus på några av de svåraste

Etiska dilemman i vardagen. Samverkansprojekt i regionen kring vården av de mest sköra och sjuka. Regiondagen i Palliativ Vård för vårdpersonal i Skåne genomfördes den 23 november 2020. Du kan se hela webbinariet från Regiondagen här. Program för Regiondagen: Introduktion. Vad är palliativ vård Bakgrund: Palliativ vård syftar till att lindra lidande för patienter som närmar sig livets slut. Det handlar om att förbättra livskvalitén genom att tillfredsställa både fysiska och andliga behov. För att få palliativ vård hålls ett brytpunktssamtal mellan läkare och patienter om övergång från kurativ till palliativ vård Gömda flyktingar, vård och etiska ställningstaganden 1872 visningar uppladdat: 2008-05-17. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Sedan flera hundra år tillbaka har människor immigrerat till Sverige. Efterhand har.

Palliativ vård - patientens perspektiv 4 Det palliativa vårdförloppet 6 Begrepp och definitioner av palliativ vård 10 Professionella föreningar inom palliativ vård 16 Förslag 1. Definitioner av termer och begrepp 17 Etik, information och delaktighet: 1 Etiska aspekter på palliativ vård vid hjärtsvikt Rurik Löfmark Överläkare i kardiologi Docent Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och anhöriga vid livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta och andra fysiska symtom samt erbjuder psykosocialt och existentiellt stöd. Sjuksköterskornas etiska råd arbetar med omvårdnad i en etisk dimension och vill belysa de etiska aspekterna i sjuksköterskans profession. Sjuksköterskornas etiska råd går regelbundet ut med ställningstaganden och uttalanden

vård och omsorg. I redogörelsen använder den studerande med viss säkerhet centrala etiska begrepp. Dessutom diskuterar eleven översiktligt etiska riktlinjer och värdekonflikter in om verksamhetsområdet. I diskussionen värderar den studerande med enkla omdömen olika ställningstaganden i etiska och existentiella frågor Etiska konflikter vården. De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor.Det kan till exempel handla om svåra ställningstaganden i livets början och slutskede, om värdighet för äldre och bemötande av anhöriga Biomedicinsk analytiker, blodcentralen, Karlskrona, med i IBL:s etiska kommitté — Det uppstår dagligen etiska. Vård i livets slutskede,lindringsvård, hospicevård, palliativ vård och terminalvård är delvis överlappande begrepp, som vanligtvis alla syftar till symtomatisk vård vid livets slut. Termerna har dock delvis olika betydelser. Vård i livets slutskede (lindringsvård) betyder aktiv vård av en patien Forskningen om etik, värden och normer i skolan handlar om villkor för utbildning, för dem som utbildas, och hur utbildning medverkar till att skapa, förmedla och förändra olika värden och normer och de etiska ställningstaganden de bygger på

Anställda inom vården möter etiska problem varje dag Många anställda inom vård och omsorg upplever att de möter etiska problem i vården varje dag. Det framkom vid en snabbenkät bland publiken när personal inom palliativ vård möttes på årets PKC-dag i Stockholm ; STHF skapade sitt Etiska råd och sina första Etiska regler 1993 ningen. Det valda ämnet för dagen var etiska aspekter och överväganden omkring livsuppehållande vård. Ämnen som tidigare varit tema för etikseminarier är etiska aspekter på fosterdiagnostik (2008) och tvång i vården (2009). Ett hundratal anmälda deltagare bestående av sjukvårdspersonal från landstin Dagens avancerade sjukvård kan bota eller behandla sjukdomar som förr ledde till döden. Avancerad livsuppehållande behandling som häver livshotande tillstånd och förlänger livet är välkommen, men på köpet får vi nya etiska problem och svåra ställningstaganden att hantera Kursplanen är fastställd av Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 2014-10-02 och analysera hur sjuksköterskans etiska ställningstaganden påverkar omvårdnadsarbetet identifiera hälsorisker utifrån socioekonomi, reflektera över palliativa€omvårdnadsinsatser i samband med vård i livets slutskede 2/

När vården byter riktning : Palliativ vård på barnintensiven . 36 0 0 0 God palliativ vård etiska och filosofiska aspekter. av Lars Sandman Simon Woods (Bok) 2003, Svenska, För vuxna Vpm: God palliativ vård : Öppettider for Östermalms bibliotek (Fältöversten) Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar Kategorier: Etiska teorier och normativ etik ; den palliativa vården ständigt utmanades av etiska dilemman. Vi vill med denna uppsats öka kunskapen om vilka etiska dilemman som uppkommer inom den palliativa vården och hur de hanteras. Palliativ vård har ett syfte att främja livskvalitén och lindra lidande vid obotligsjukdo Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt värdekonflikter inom verksamhetsområdet, till exempel patienters och brukares rätt till självbestämmande i relation till personalens behov av en god arbetsmiljö och rätten till en värdig död Palliativ vård. I denna kurs får du lära dig vård- och omsorgsåtgärder och medicinska åtgärder vid vård i livets slutskede. Du kommer också lära dig om fysiska, psykiska och sociala förändringar, samt om kost och näringsbehovet vid livshotande sjukdomar. Även etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar ingår i.