Home

Kommunal äldreomsorg

Äldreomsorgen är Kommunals största bransch, där omkring en tredjedel av medlemmarna jobbar. De största grupperna är undersköterskor och vårdbiträden. Äldreomsorg är att ge hjälp och stödinsatser till personer över 65 år, med behov som orsakats av sjukdom, invaliditet eller ålderssvaghet. Arbetsuppgifterna varierar från att ge. Kommunal äldreomsorg kan skilja sig ganska mycket åt beroende på vilken kommun man bor i. Kommunerna har olika riktlinjer och budgetramar att följa, och utbudet av service kan variera. Vissa kommuner tillämpar valfrihet inom vissa områden, andra inte Kommunal har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna för äldreomsorg (bransch E). Avtalet innebär att löneökningar i nivåer med normeringen inklusive en satsning på yrkesutbildade. Avtalet gäller från den 1 januari 2021 och 29 månader framåt. Kommunal har fått igenom villkorsförbättringar och även lyckats att stoppa flera villkorsförsämringar so

Äldreomsorg i Göteborg. Denna sektion tillhör avdelning Väst. Kontaktuppgifter. Kommunals samtliga ordföranden i regionen kritiserar och ifrågasätter politikernas prioriteringar i ett öppet brev, som även delats med media. Sänkt arbetstidsmått tack vare facklig-politiskt arbete. Facklig-politisk samverkan kan ge fantastiska resultat Idag släpper Kommunal en ny rapport Svenska språket - A och O inom äldreomsorg. Ordförande Tobias Baudin, konstaterar att frågan är enormt viktig för medlemmarna i Kommunal som jobbar inom äldreomsorgen. Nu måste arbetsgivarna se till och säkerställa att alla anställda har de språkkunskaper som yrket kräver

Kommunals rapport Så mycket bättre? 2018 - En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg visar på att vinst i äldreomsorgen i stor utsträckning kan kopplas till besparingar på löner, bemanning och arbetsmiljö. Vinstdriven äldreomsorg erbjuder i genomsnitt sämre villkor på alla jämförbara områden Öppna jämförelser av äldreomsorg. Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området äldreomsorg. Inom öppna jämförelser av äldreomsorgen finns flera produkter. På den här sidan hittar du dels de resultat som främst baseras på enkätdata, dels resultat från Öppna jämförelser - Vård och. KATEGORIER: Äldreomsorg, Arbetsmarknad, Arbetsmarknadens parter, Arbetsmiljö, Ekonomisk politik, Fackligt arbete, Hemtjänst, Kommunal ekonomi, Utbildningspolitik, Välfärd, Vinster i välfärden Mycket ska till för att fler ska vilja välja vård och omsor Äldre. Socialstyrelsen arbetar för att förbättra äldreomsorgen och vården av de mest sjuka äldre. Att tänka på med anledning av covid-19. Du hittar information och stöd till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst på vår sida om covid-19

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. 2018 på enhets-, kommun-, läns, och riksnivå. Denna Excelfil kan laddas ned för egen bearbetning. Redovisning av verksam-heternas resultat görs generellt på enhetsnivå. De verksamheter som har redovi Kommunal äldreomsorg + forskning = sant. Kommundoktorand och prova-på-forskarskola är två av aktiviteterna i vård- och omsorgsförvaltningens långsiktiga samverkansinitiativ tillsammans med Lunds universitet. Detta unika initiativ handlar om att stärka kompetensen hos den legitimerade personalen inom äldreomsorgen Kommunala chefer i kommuner med privata alternativ är positivt inställda till privata utförare och konkurrens i äldreomsorgen. De menar att det inte finns skillnader i kvalitet mellan kommunal och privat äldreomsorg och att privata aktörer sänker den totala kostnaden för äldreomsorgen

Äldreomsorg. Enligt Socialtjänstlagen (SoL) har kommunen det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver. Ansökan. Äldre personer som är i behov av hjälp och stöd har möjlighet att ansöka om detta i form av bistånd enligt Socialtjänstlagen. För att ansöka om bistånd, till. Äldreomsorg. Kommunen ansvarar för äldreomsorgen enligt Socialtjänstlagen (SoL). Vidare har kommunen ansvar för hemsjukvården. Äldreomsorgen är indelat i ett antal resultatenheter med en resultatenhetschef som ansvarig för verksamheten. Distriktssköterskor och sjuksköterskor finns på samtliga resultatenheter Ansök om äldreomsorg. Täby kommun erbjuder insatser för dig som är äldre och behöver stöd i vardagen. Ansök om äldreomsorg. Omsorg & stöd Akut hjälp Expandera. Äldre Expandera. Ansök om En biståndshandläggare i Täby kommun kommer sedan att ta kontakt med dig

Äldreomsorg. Tryggt att åldras i Jokkmokk . I Jokkmokks kommun är fler än var fjärde invånare över 65 år. Målet är att så långt som möjligt ge dig som kommuninvånare tillgång till stöd, vård och omsorg på din bostadsort äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård Enkäter 2019 . Innehåll Enkät till verksamheter inom hemtjänst kommuner verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli eller samiska där det behövs för omvårdnaden av äldre människor. S Äldreomsorg. Kommunen har ansvar för att du som är äldre får den hjälp och stöd du behöver i form av omvårdnad och stöd i ditt boende. För vissa hjälpinsatser behöver du göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligen eller skriftligen hos biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder behovet och beslutar om insatsen.

Journalsystem Äldreomsorg - Äldreomsor

Äldreomsorg. Du som är äldre och behöver stöd och hjälp kan få det av Sollefteå kommuns äldreomsorg. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Det kan till exempel handla om trygghetslarm, anhörigstöd, hemtjänst och särskilt boende Hemtjänst. Hemtjänsten ger omvårdnad och stöd till dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning. Mer stöd för dig som bor hemma. Bidrag för anpassa bostaden, gratis fixarhjälp, matlåda, stöd efter sjukhusvistelse, trygghetskamera, trygghetslarm Äldreboende är en biståndsinsats för dig som är över 65 år och har ett omfattande vård- och omsorgsbehov som inte kan tillgodoses på annat sätt. Att bo på ett äldreboende Äldreboende kallas även särskilt boende för äldre Äldreomsorg. Om du vill ha äldreomsorg kan du eller en närstående ta kontakt med en biståndshandläggare på kommunens socialtjänst. Ni bokar en tid och handläggaren kommer hem till dig för att se hur din livssituation ser ut. Handläggaren kan också besöka dig på sjukhuset innan du skrivs ut

Halmstads kommun tar ut avgifter för dina beviljade omsorgs- och serviceinsatser, exempelvis hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse eller matdistribution. Här kan du se hur din avgift räknas ut och vad den högsta sammanlagda avgiften är Äldreomsorg. Äldreomsorgen i Ovanåkers kommun jobbar för att de äldre ska få en god service och levnadsstandard. Verksamheterna bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna utgår från var och ens behov, resurser och förutsättningar. Matsedel äldreomsorgen Äldreomsorg. Du som är äldre ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för självbestämmande och integritet. Du ska kunna bo kvar hemma i närheten av den miljö där du känner dig trygg. Kommunen ska tillhandahålla den hjälp du behöver för att bibehålla funktioner och livskvalitet Innehåll. Välkommen till en webbsänd konferens om avgifter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård, lagstiftning och möjligheterna med den digitala utvecklingen. Under dagen får du en genomgång av de bärande delarna i avgiftssystemet och nyheter på området. Kommuner berättar hur de beräknar avgifter inom omsorgen, tankar. kommun@kil.se Besökstider 8:00-12.00 och 13.00-16:00 Besöksadress Östra Torggatan 2D 665 23 Kil. Fler kontaktuppgifter. Fråga. Synpunkt. Felanmälan. Äldreomsorg. Att ge dig förutsättningar för en trygg ålderdom med möjlighet att så länge som möjligt bo kvar i ditt eget hem, är en viktig uppgift för oss

Äldreomsorg Kommuna

Så länge det inte finns en äldreomsorg som i första hand styrs utifrån de äldres behov och så länge det saknas politisk majoritet för en välfärd utan vinstintresse, anser Kommunal att äldreomsorgen behöver en skarpare reglering - för att ge undersköterskor och vårdbiträden förutsättningar att göra sitt jobb och de äldre den vård och omsorg som de har rätt till Skarpnäcks kommunala hemtjänst. Rusthållarvägen 6, Bagarmossen. Visa på karta. Kontakt. Vi är en av de största hemtjänstutförarna i stadsdelen, med ett mycket högt resultat avseende nöjdhet i socialstyrelsens brukarenkät. Våra engagerade medarbetare med lång erfarenhet erbjuder omsorg, omvårdnad och service anpassad efter dina behov Äldreomsorg. Välkommen till äldreomsorgen i Töreboda kommun! Vi arbetar för att du som har behov av stöd eller hjälp och bor eller vistas i kommunen får det du behöver med högsta möjliga kvalitet Handla direkt via swemed.se och få snabb leverans inklusive kalibreringscertifikat Äldreomsorg. Information till dig i hemtjänsten, hälso- och sjukvården eller i vård- och omsorgsboende. Information om covid-19. Så Här kan du som driver verksamhet i kommunens fastigheter eller har personer boende i kommunala bostäder anmäla fel och brister

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarar frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg om äldre verksamma vårdbiträden inom kommunal äldreomsorg. Jag kom med min dåvarande . 8 handledare, Sven Styrborn (som dessvärre gick bort hösten 2002), överens om att börja med att bygga upp en teoretisk referensram som skulle ligga till grund för min studie.

Äldreomsorg Visa eller göm underssidor till Äldreomsorg. Biståndshandläggare, hur du ansöker och avgifter. Boenden. fixartjänst, mötesplats för äldre och kommunala pensionärsrådet Visa eller göm underssidor till Väntjänst, fixartjänst, mötesplats för äldre och kommunala pensionärsrådet. Väntjänsten. Fixartjänst Äldreomsorg För dig som har fyllt 65 år och har behov av stöd i din vardag, eller skulle behöva ett annat boende, finns hjälp att få från kommunen. Att åldras är naturligt men kan också innebära förändringar i ditt liv Rätten till en trygg och värdig ålderdom är en självklarhet. Du som är äldre i Eslövs kommun ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över din vardag. Vi erbjuder många former av stöd till dig som är äldre. Vissa former av stöd är öppna och förebyggande medan andra handlar om vård och omsorg..

Kommunal äldreomsorg Seniorval

För att göra denna webbplats bättre för dig använder vi cookies. Om cookies. Jag förstå Särskilt boende/Äldreboende. Särskilt boende är ett gemensamt namn för olika slag av bostäder som riktar sig till personer som behöver omfattande vård, omsorg och service. Det kan gälla äldre personer men också yngre personer som har olika former av funktionsnedsättning. Särskilt boende är en boendeform där det finns personal. Äldreomsorg. Leanlink äldreomsorg driver vårdboenden, servicehus, hemtjänst, trygghetsboende och hemsjukvård i Linköpings kommun. Vi jobbar även med rehabilitering, dagverksamhet samt kultur- och fritidsverksamhet äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård, på enhets-, kommun-, läns- och riksnivå. • Bilagor med enkäterna, en metodbeskrivning och en indikatorbeskrivning. På Socialstyrelsens webbplats publiceras även Äldreguiden för allmänheten, där äldre personer och anhöriga kan jämföra verksamheter inom hemtjänst och särskilda.

Vårdföretagarna äldreomsorg - Kommuna

Ansök om plats på vård- och omsorgsboende / äldreboende / demensboende Ansök om plats på vård- och omsorgsboende i vår e-tjänst, eller genom att skriva ut, fylla i och skicka in en blankett. Ansök om stöd enligt socialtjänstlagen. Ansök om trygghetslarm. Begäran om hemtjänst vid tillfällig vistelse i Eskilstuna kommun Äldreomsorg. Du som är äldre kan få stöd och hjälp som anpassas utifrån dina behov för att du ska kunna leva ett självständigt och tryggt liv. Strömsunds kommun. Box 500 833 24 Strömsund 0670-161 00 (växel) Besöksadresser och öppettider Kontaktuppgifter kommunen. Organisationsnummer 212000-2486 Sociala medier Äldreomsorg. Ansöka om äldreomsorg Du som är 65 år eller äldre kan få stöd från kommunen i form av till exempel hjälp i hemmet, särskilt boende, dagverksamhet eller korttidsplats. Om du vill ansöka om stöd, ring eller skriv och boka ett möte hos oss. Avgifter för personer över 65 år Huddinge kommun tar ut en avgift för praktisk hjälp, service och personlig omvårdnad Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt. Västerviks kommun > Omsorg, stöd och hjälp > Äldre > Ansökan om äldreomsorg Du lämnar nu den här webbplatsen

Äldreomsorg i Göteborg Kommuna

  1. Läs mer om: Äldreomsorg. Med hänsyn till den ökade smittspridningen och länets skärpta lokala råd avråder Sävsjö kommun anhöriga och andra från att besöka kommunens särskilda boenden. Inom äldreomsorgen finns flera olika former av stöd, vård och omsorgsinsatser både för dig som själv är i behov av stöd och för dig som.
  2. Äldreomsorg. För dig som är äldre och som behöver service, omsorg och vård erbjuder Gnesta kommun äldreomsorg av god kvalitet. Information på lättläst svenska. Service och tjänster för äldre kallas insatser. Exempel på insatser är äldreboende (kallas även särskilt boende), kortvårds- och växelvårdsboende, hemtjänst.
  3. Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala
  4. Linköpings kommuns äldreomsorg erbjuder flera olika former av stöd, vård och omsorg både för dig som själv behöver stöd och för dig som är anhörig. Här kan du läsa mer om olika former av äldreboenden, hemtjänst och hur äldrelotsen kan vägleda dig i dina frågor
  5. Äldreomsorg. Socialnämnden kan, efter biståndsbeslut, erbjuda äldre och funktionsnedsatta personer olika former av stöd i det dagliga livet såsom; hemtjänst, matservice, trygghetslarm och daglig verksamhet. När insatser inte räcker till i den egna bostaden kan boende i särskilda boendeformer erbjudas, efter biståndsbeslut

Klippans kommun arbetar för en god och säker äldreomsorg byggd på livskvalitet, och med möjlighet för dig att bo kvar i det egna hemmet. Omsorgen bygger på dialog med dig som är äldre. Hitta direkt. Anhörigstöd. Avgifter. Broschyrer äldreomsorgen. Demens Blanketter och broschyrer äldreomsorg. Här hittar du blanketter för att ansöka om hemtjänst, vård- och omsorgsboende, omvårdnad och serviceinsatser, autogiroanmälan, inkomstförfrågan och ansökan om dubbla boendekostnader Ansök om äldreomsorg. Ansök du om äldreomsorg. Äldreomsorgens insatser är till för dig som har fyllt 65 år och behöver hjälp i vardagen. Behöver du hjälp? kontakta oss. Nacka kommun 131 81 Nacka Telefonnummer Telefon, växel 08-718 80 00 Adress Nacka stadshus Granitvägen 15 Felanmälan och.

Äldreomsorg. Vi arbetar för att människor ska kunna åldras värdigt och tryggt. Äldreomsorgen är till för dig som behöver stöd och hjälp i vardagen. Vårt mål är att du utifrån dina förutsättningar och behov, kan leva ett aktivt, tryggt och meningsfullt liv. Senast uppdaterad Affärsområde Äldreomsorg är ett av fyra affärsområden inom Välfärd samhällsservice. För dig som är nyfiken på våra verksamheter och vill veta hur vi är organiserade finns kort information här. Ledning Nacka kommun, 131 81 Nacka. Frågorosynpunkter Malå kommun ansvarar för alla äldreboenden och alla hemtjänstinsatser i ordinärt boende i kommunen. Via menyn till vänster hittar du information om kommunens äldreomsorg samt andra intressanta upplysningar riktade till äldre personer och anhöriga. Äldreomsorgens arbete styrs av flera lagar,. Äldreomsorg, hemtjänst, boende, boendelyftet, aktiviteter, resor, avgifter, matsedel, förvaltarskap I Ängelholm älskar vi våra äldre! Här hittar du information om vår äldreomsorg

Video: Svenska språket - A och O inom äldreomsorgen Kommuna

Jämförelse av privat och kommunalt driven äldreomsorg

Öppna jämförelser av äldreomsorg - Socialstyrelse

Ärlingshems äldreboende; Ansök om särskilt boende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du erbjuds en trygg och god omvårdnad. Varje boende har ett eget rum med badrum samt tillgång till matsal och gemensamma utrymmen. SIGTUNA KOMMUN: 08-591 260 0 Äldreomsorg. Äldreomsorg avser åtgärder med syfte att bistå äldre människor med den hjälp de behöver för att klara av sin vardag. Hjälpbehovet kan vara förorsakat av sjukdom, funktionsnedsättningar eller ren ålderssvaghet. De flesta insatser behöver du ansöka om. Det är kommunens biståndshandläggare som tar beslut om insatser. Björkhaga äldreboende. Björkhaga är omgivet av härlig natur med fina innergårdar och uteplatser. På varje boendeenhet finns gemensamma utrymmen där du kan läsa tidningen, titta på tv eller umgås med andra som bor hos oss Äldreboende De nationella råd och föreskrifter som bland annat begränsat antalet deltagare vid sammankomster och uppmanat till distansarbete upphör att gälla den 29 september. Kommunens verksamheter återgår i möjligaste mån till det normala, men fortsätter att följa utvecklingen och att vidta åtgärder där det behövs

Magnus Persson (medverkande i utredning) | Sören Öman

Äldreomsorg Archives - Kommunals utredar

Äldreomsorg. Den här informationen vänder sig till dig som har avtal med äldrenämnden och arbetar inom äldreomsorgen - oavsett om det är i kommunal eller privat regi Bräddegårdens äldreboende. Bäcklidens äldreboende. Lugnets äldreboende. Majgårdens äldreboende. Skogsgläntans äldreboende. Solhaga äldreboende. Tolsjöhemmet. Parboende. Du som har en plats på ett boende för äldre, eller som ansökt om en plats, kan också ansöka om att din make/maka ska få flytta med dig Rädda Sollentunas kommunala äldreomsorg! Det moderatledda styret i Sollentuna har lagt fram ett förslag om att upphandla den verksamhet som idag drivs av kommunala Solom. Kommunens bolag ska alltså lägga skattepengar på att skriva anbud och bedriva försäljning till sin egen ägare för att kunna fortsätta sin verksamhet Äldreomsorg på finska, meänkieli eller samiska. Hofors kommun ingår i förvaltningsområdet för det finska språket och detta innebär att du i mån av finsktalande personal erbjuds finska. Du har denna rättighet även fast du också kan svenska Kvarnbackens äldreboende är ett nyrenoverat boende för personer med demenssjukdom. Hyran administreras av omsorgsförvaltningen och du får din hyresavi från Nybro kommun. Hushållsel, vatten, värme och Tv-abonnemang/box med ett grundutbud av kanaler ingår i hyran

Äldreomsorg Hällekis (hemvård, Backlyckans äldreboende och Träffpunkter) Enhetschef Anna Tapper Andersson Telefon: 0511-38 66 60 E-post: anna.tapperandersson@gotene.se. Äldreomsorg Lundsbrunn (hemvård) Götene kommun 533 80 Götene. Ansöka om äldreboende i Göteborg. En plats på ett äldreboende är jämfört med annat boende dyr. Därför får de flesta sin plats subventionerad av Göteborg kommun. För det krävs att du lämnar in en ansökan till Göteborg kommun. Kontakta kommunen och be att få prata med en biståndshandläggare inom äldreomsorg Äldreboende. Äldreboende, eller så kallat särskilt boende, är till för dig som har ett stort behov av service, vård och omsorg. På särskilt boende finns det personal som kan ge dig stöd dygnet runt. På särskilt boende kan du äta mot en avgift. Du kan också umgås med andra i gemensamma lokaler. Du kan få en plats på särskilt.

Positiva resultat med sex timmars arbetsdag - NyheterKarriärdag på Linnéuniversitetet - Tingsryds kommun

Äldre - Socialstyrelse

Det finns tre kommunala centralkök i Kiruna kommun. Jägarköket lagar måltider till Kiruna sjukhus, äldreomsorg och matdistribution. Ängsgårdens kök och Åtta årstiderskök lagar mat till äldreomsorg, matdistribution, skola och förskola. Maträtterna är innehållsdeklarerade och näringsvärdesberäknade och följer Livsmedelsverkets rekommendationer Lindbackens äldreboende ligger i östra delen av centrala Säffle och drivs av entreprenören Vardaga. Kontakt enhetschef: 073-377 58 54. Svanens äldreboende är beläget i tätorten Svaneholm. Kontakt demensboende: 0533-68 13 08. Kontakt äldreboende: 0533-68 13 06. Kontakt enhetschef: 0533-68 13 16

Äldreomsorg och senior. Varje kommun har enligt socialtjänstlagen, SoL, ansvar för att de som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden verkar för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för. deras självbestämmande och. Gusums äldreboende ligger centralt i Gusum, cirka en mil utanför centralorten Valdemarsvik. På vård- och omsorgsboendet finns det elva lägenheter. Postadress: Valdemarsviks kommun, 615 80 Valdemarsvik Besöksadress: Kommunhuset Strömsvik, Storgatan 37, Valdemarsvik. Om kommunen Organisationsnummer: 212000-043 Äldreomsorg. Sveriges befolkning lever allt länge. Kommuner arbetar med en rad insatser för att möta behoven. SKR arbetar med att beskriva kompetensbehoven genom att ta fram statistik, prognoser och med att sprida lärande exempel på hur man kan arbeta lokalt

ÄLDREOMSORG. Hemtjänst. Särskilt boende. Trygghetsboende. Information om trygghetstelefoner. Övergång från analog till digital teknik Matsedel - äldreomsorg Träffpunkten. Vad är träffpunkten e-post kommun@ockelbo.se Ansvarig utgivare Joachim Krüge Framtidens äldreomsorg Förebyggande insatser, boendeformer, serviceinsatser och alternativa lösningar i Vansbro kommun Dokumentnamn Framtidens äldreomsorg Dokumenttyp Plan Fastställd 2020-09-29 Beslutsinstans Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Socialchef Version 1 Senast reviderad-Giltig til

I Vallentuna kommun finns två kommunala äldreboenden och tre äldreboenden i privat regi. Samtliga boenden, privata som kommunala, ingår i samma kösystem. Om du vill ansöka om plats på ett äldreboende tar du kontakt med en biståndshandläggare som nås via kontaktcentret vardagsrehabilitering uppfattas inom kommunal äldreomsorg. 1 Metod 1.1 Design En deskriptiv kvalitativ design valdes med stöd av Holloway och Wheeler (2002) då författarna till studien ville beskriva, förklara och fördjupa förståelsen för mänskliga upplevelser och uppfattningar där teorin inte är förutbestämd Äldreomsorg. Vi erbjuder stöd och hjälp för att du ska klara din vardag och olika sociala aktiviteter. De flesta av hjälpinsatserna inom äldreomsorgen kräver ett biståndsbeslut från en handläggare. Om du på grund av funktionshinder inte klarar av din vardag har du möjlighet att ansöka om olika former av hjälpinsatser

Kommunal äldreomsorg + forskning = sant Vård och omsor

Äldreomsorg - Vårdföretagarn

Äldreomsorg - Götene kommu

Boendemiljö | SeniorvalRio - Stockholms stadMöte mellan Norra Hisingens hemtjänst och politiken | KommunalMeddela via e-tjänst när du fyller din pool med vattenFörsamlingar - Korsberga

Äldreomsorg. För dig som är i behov av äldreomsorg erbjuder Saltviks kommun olika former av hjälp och stöd av god kvalitet enligt gällande socialvårdslagstiftning. Utgående ifrån dina behov erbjuds hemservice med stödtjänster som t.ex. trygghetstelefon och matservice samt institutionsboende på Sunnanberg vårdhem Äldreomsorg. Vara kommun har tre äldreomsorgskök. Dessa är Solgården i Vara, Stenkilsgården i Levene och Tornumsgården i Kvänum Äldreboende (särskilt boende) är ett boende för dig som inte klarar av att bo på egen hand. Äldreboendets lokaler och lösöre i gemensamma utrymmen är försäkrade genom Jönköpings kommun. I den egna bostaden försäkrar du lämpligast lösöret via en hemförsäkring