Home

Dokumentation sjuksköterska

Rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska även säkerställa att uppgifterna så långt möjligt dokumenteras med hjälp av nationellt fastställda begrepp, omvårdnadsepikris av sjuksköterska, fysioterapiepikris, arbetsterapiepikris och så vidare Sjuksköterska. Sjuksköterskan har, utöver sitt yrkesansvar, även ansvar för att dokumentera följande i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen: Markering av överkänslighet. Sjuksköterska ansvarar för att överkänslighet markeras I patientjournalen på ett sådant sätt att inga missförstånd kan ske i vårdkedjan En sjuksköterska i norra Sverige undvek att dokumentera cirka 450 patientbesök. För en patient som hon hade haft kontakt med i tre år fanns inga journalanteckningar alls. Inspektionen för vård och omsorg begär nu att sjuksköterskan ska få en treårig prövotid

Patientjournalens innehåll och funktion - Vårdhandboke

Dokumentation förs in av ordinarie sjuksköterska omgående nästkommande vardag i Procapita HSL *Telefonkontakt= kontakt om patienten enbart via telefon *Hembesök=besök hos patiente Dokumentation är ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Syftet med att dokumentera är att bidra till en god och säker vård för patienten. En väl förd patientjournal ökar tryggheten för både patient och personal samt minskar risken för onödiga missförstånd Kraven för dokumentation inom socialtjänsten betyder inte att uppgifter som redan finns dokumenterade på ett annat ställe i personakten ska dokumenteras en gång till (ibland kallat dubbeldokumentation). Genomförandeplan. Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde dokumentation uttrycker patientens behov och önskemål om hur han eller hon vill bli vårdad. Detta blir till en vägledning för alla som vårdar patienten. Det är viktigt att all dokumentering är omsorgsfullt och tydligt formulerad, så att den sjuksköterska som skall ta över ansvaret för patienten, kan läsa, förstå och utvärdera denna

Social dokumentation för personal inom äldreomsorg

även förvaras i pärmar. Dokumentation enligt SoL, LSS och HSL ska hållas åtskilda från varandra. 2.1 Delegering/Instruering Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast delegerar arbetsuppgifter till baspersonal. Den delegerade arbetsuppgiften beskrivs i en vård/Hslplan . 2.2 Genomförandepla Legitimerad sjuksköterska ska kunna: • Dokumentera i enlighet med fastställda strukturer, termer och begrepp oberoende av vårdnivå och dokumentationsverktyg. • Dokumentera på ett sätt som stödjer individens situation, behov och mål med upprätthållande av sekretess

Omvårdnadsdokumentation. Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för dokumentation i omvårdnadsjournalen enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Patientdatalagen. I omvårdnadsjournalen ansvarar sjuksköterskan för dokumentation av beslutade omvårdnads- och sjukvårdande insatser dokumentation ökar tillgängligheten, påverkar kommunikationen och underlättar det dagliga arbetet. Att som sjuksköterska utföra klinisk kvalificerad omvårdnad kräver, förutom fördjupad kunskap i specifik omvårdnad och praktiska omvårdnads-färdigheter,. Social dokumentation i 4 steg åtgärder som exempelvis kontakt med sjuksköterska eller liknande. Positiva händelser är bra att lyfta fram i daganteckningar, positiva inslag är viktig information för att få en helhetsbild av hur insatsen fungerar för den enskilde Administrationsbördan Dokumentation ska vara enkelt - inte en börda Helena Nilsson har en magister i hälsoinformatik, har samordnat förvaltningen av journalsystemet i Stockholms landsting och varit chef på Socialstyrelsens enhet för e-hälsofrågor

Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för dokumentation i omvårdnadsjournalen enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Patientdatalagen. I omvårdnadsjournalen ansvarar sjuksköterskan för dokumentation av beslutade omvårdnads- och sjukvårdande insatser. Omvårdnad är en uppgift för all personal runt patienten Tjänstgörande sjuksköterska ska kontrollera att dokumentationen enligt punkt 1 - 3 är aktuella och finns i pappersform. Sjuksköterska ska i samråd med arbetsterapeut och fysioterapeut besluta vilken övrig dokumentation som ska skrivas ut i pappersform för att säkra den medicinska vården t.ex. för patienter som vårdas i livets slut

Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående ansvarig sjuksköterska samt lokala rutiner är väl kända, används och följs upp i det dagliga arbetet inom enheten att personalen har rätt kompetens och fått tillräcklig utbildning för att kunna dokumentera planera arbetet så att det finns tid avsatt för dokumentation enligt Patientdatalagen journalgranskningar genomförs regelbunde

7. Dokumentation och informationsöverförin

  1. Infoblad för Dokumentation enligt VIPS för sjuksköterskor. Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen. Utbildning. KUI FÖRETAGSUTBILDNING. 08-522 506 90. info@ kui.se. Lås mer om Utbildning. KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola - alltid med målet att göra.
  2. Sjuksköterska Funktionsnedsättningar rörande kommunikation. Förmåga att göra sig förstådd och förstå samt uttrycka sina behov och upplevelser. Kunskap och utveckling Sjuksköterska Kognitiv förmåga, kunskapsnivå, behov av information eller undervisning. Andning Sjuksköterska Luftvägsproblem exempelvis andnöd och hosta
  3. sjuksköterska 1(1) Guide för rapportering av avvikelser Muntlig rapport till sjuksköterska görs när det gäller avvikelser där sjuksköterskan är ansvarig för omvårdnaden t ex tryckskada, fall, läkemedelshantering, omvårdnad/rehab HSL. Dokumentation: SoL/LSS dokumentation.
  4. Dokumentation enligt VIPS för sjuksköterskor. Under den här utbildningsdagen tar vi upp varför man dokumenterar enligt en modell som VIPS och hur den harmoniserar med den sociala dokumentationen. Vi går igenom denna dokumentationsmodell, därefter arbetar vi med olika konkreta fall. Vi beskriver personens anamnes och status

Sjuksköterska missade att dokumentera 450 patientbesök

För att underlätta för ansvarig sjuksköterska i planeringen och för att säkerställa att alla grundläggande delar i vården blir utförda ska checklista för vård i livets slut, 962.3 kB. användas. HSL-dokumentation i kommunen. Sjuksköterskan dokumenterar i patientjournalen och upprättar vårdplan för vård i livets slut (VILS) Social dokumentation - en vägledning för externa serviceföretag, som dokumenterar manuellt . 2 När sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast kontaktas, utförarens kontakter av vikt med anhöriga eller god man. Uppföljning av genomförandeplanen.

Dokumentation - Vad ska dokumenteras i socialtjänsten? För

KIL.SE Dokumentera på blanketten fallrapport och i Procapita SoL/LSS Har personen HSL-insats/HSL-journal? Ta kontakt med tjänstgörande sjuksköterska Dokumentation. MittVaccin är nu en del av Cambio. Detta är vår uppdaterade sida för dokumentation kopplad till MittVaccin Journal! Här hittar du: Dokumentation och Manualer. E-learnings och utbildningsfilmer siktig. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att en omvårdnadsplanen utvär-deras och uppdateras efter behov. − ska genomföra ett ankomstsamtal och medverka i planering av fortsatt vård, i dialog med vårdtagare, ev anhörig, enhetschef och omvårdnadspersonal. − ansvarar för att dokumentera omvårdnadsplanen dokumentation avseende hälso- och sjukvård i samband med nyanställning av hälso- och sjukvårdspersonal samråda med medicinskt ansvarig sjuksköterska. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS PERSONAL Observera att hälso- och sjukvårdsansvaret också finns hos den som mottagit en delegering och därmed biträder en legitimerad yrkesutövare Förskrivande sjuksköterska ansvarar särskilt för att. kontakt tas med läkare när läkarutredning behövs och saknas eller när problematiken förändrats så ny läkarbedömning behövs. utifrån sin sjuksköterskekompetens utreda, ordinera och vidta åtgärder i samråd med patienten. informera och instruera patient, närstående om.

Utbildning smärta - Upptäcka Smärta - Smartbojen

Ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Direkt. Bedömning av händelsen. Ta ställning till om det är en avvikelse. Dokumentera sin del av avvikelsen. EC. Ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Direkt. I ProCapita . Dokumentera sin del av avvikelsen. Information till Enhetschefen. EC. Ansvarig. dokumentera enligt lagar, föreskrifter från socialstyrelsen och riktlinjer som är fastställa av medicinskt ansvarig sjuksköterska samt lokala rutiner ta del av dokumentation och läkemedelslistor ifrån läkarens journal informera omsorgspersonal genom att skriftligt skicka omvårdnadsåtgärder vi - Sjuksköterska, primärvårdsenhet Alla avdelningar skulle gynnas av att SeeWound, patienter som flyttas till vår enhet har inte alltid övervakats med tillhörande fotodokumentation - eller ibland utan någon som helst dokumentation... vilket påverkar patientens behandlin

Hälften av sjuksköterskornas arbetstid går tillSödertälje kommun » Arbetsgivare » FramtidChecklista – individuell introduktion av nyanställd kommunal

Omvårdnadsdokumentation Älvsbyns kommu

Sjuksköterskors erfarenhet av systematisk dokumentation

Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter, SOU 2018:77 (pdf 4 MB) Utredningen föreslår bland annat: Krav på nödvändig fort- och vidareutbildning 11 Dokumentation 11 Vårdnivåer och arbetsinnehåll 13 DISKUSSION OCH KONKLUSION 14 REFERENSLISTA Bilaga 1 , sjuksköterska varit med vid framtagandet av dokumentet. I astmadokumentet har ingen sjuksköterska varit med men det är viktigt med patientundervisning Mobil dokumentation underlättar arbetet i Karlstad. Lena Lindeman, sjuksköterska och projektledare för satsningen på mobilt it-stöd på Centralsjukhuset i Karlstad. Ett mobilt sätt att dokumentera har effektiviserat och förändrat arbetssituationen på onkologen och njurmedicinska avdelningen vid Centralsjukhuset i Karlstad SJUKSKÖTERSKANS DOKUMENTATION AV POSTOPERATIV SMÄRTA - En journalgranskningsstudie NURSING DOCUMENTATION OF POSTOPERATIVE PAIN - A nursing record study Magisterprogrammet i Omvårdnadsvetenskap - inriktning Akutsjukvård, 60 högskolepoäng Självständigt arbete, 15 högskolepoän 2013-06-04 . Rutin för begränsningsåtgärder . Enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen kan vi inte vidta åtgärder mot den enskilde

Dokumentation ska vara enkelt - inte en börda Vårdfoku

sjuksköterska på SÄBO eller LSS-boende närvara vid SIP-möte. • Om det vid första SIP-mötet bestäms att ssk på boendet blir ansvarig för uppföljning, vänligen kalla till uppföljning av SIP i Samsa. • Om ssk är ansvarig för uppföljning ska dokumentation av SIP ske i samsa. Ge den enskilde SIP dokument för underskrift Om du har frågor om dokumentation kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) eller socialt ansvarig samordnare (SAS) vilka du når via kundcenter eller internkatalogen. Riktlinjer för vård & omsorg. Läs me

Omvårdnadsdokumentation för sjuksköterskor KUI

Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska RIKTLINJER FÖR Dokumentation i patientjournalen . Diarienummer 2019/00038 Gäller för Kommunal hälso- och sjukvård, avdelning för äldre och funktionsnedsatta, socialförvaltningen Smärta är en av de vanligaste anledningarna till att människor söker sjukvård. Smärta är alltid en subjektiv upplevelse som påverkas av tankar, känslor, tidigare erfarenheter, sociala omständigheter och kulturell bakgrund. Smärta är vad personen som upplever smärtan säger att den är, och existerar närhelst han/hon säger så Sjuksköterska Lathund Rehabiliteringsplan - går enbart att användas från neurolog- och rehabiliteringskliniken. Dokumentation för vårdgivare och patient för att tydliggöra hur planeringen av vården ser ut. Syftar till ett kontrakt med patienten. Alla personal-kategorier Lathund Sjukskrivningsantecknin att dokumentera enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355). Samma dag som brukaren flyttar in på ett vård- och omsorgsboende bedömer alltid en sjuksköterska vilka hälso- och sjukvårdsinsatser som brukaren behöver få hjälp med, och om det är något som sjuksköterskan omedelbart behöver åtgärda till exempel läkemedel

Ann-Charlott Gustavsson-Hedberg | Bräcke diakoniIntervju Björn Tingberg - Nationellt centrum förPraktisk medicinsk bedömning för sjuksköterskorFillers Hyaluronsyra

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) kvalitetsuppföljning av den Vårdplan för personer med inkontinens finns inte alltid, liksom dokumentation om (KAD) kvarliggande kateter. Förbättringsåtgärd Utbildning som ger behörighet att förskriva inkontinenshjälpmede Faktaägare: Karin Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Lessebo kommun, representant för länets kommuner Pia Törndahl, leg. apotekare läkemedelsenheten Inledning Denna rutin beskriver hantering av ordination och dokumentation då läkemedel ordineras till patient i kommunal hemsjukvård Jennie Tennlo Sjuksköterska,verksamhetsansvarig läkemedelssystem SUS Else-Maj Rosenlöf Chefssjuksköterska, SUS David Sparv Chefssjuksköterska SUS Margareta Eliasson Spec allmänmedicin, Verksamhetscontroller SUS Dokumentation vid konsultationer.