Home

Idrottens historia Jämställdhet

UR - Tack gud jag är homo - Säsong 2 | Facebook

Svensk idrottshistoria fram till 1900-talet. Idrottsliknande spel eller lekar har förmodligen utövats i Sverige sedan mycket länge. Arkeologer har hittat varpastenar som är tvåtusen år gamla. Under vikingatiden, från 800-talet och ett par århundraden framåt var idrottandet en del av samhället fokus på kvinnors och mäns representation inom idrotten, medan Idrottens jäm - ställdhetsplan inför 90-talet, för första gången såg till att idrottens tränare figu-rerade i termer av jämställdhet. Andelen kvinnor och män skulle motsvara köns - fördelningen bland de aktiva i idrotten, hette det på den tiden. Till RF-stämma Jämställd idrott Att kvinnor och män inom idrottsrörelsen ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och ska dela inflytande och ansvar. Könsperspektiv Att analysera vikten, innebörden och konsekvenserna av kön för en enskild individ och verksamhet Begreppet jämställdhet började emellertid inte användas i samband med idrott förrän under 1980-talet. Framväxten av damfotbollen (till skillnad från fotbollen, ibland kallad herrfotbollen) kan ses i ljuset av arbetet för jämställd idrott

Kvinnoidrottens historia/ Idrottens historia i ett genusperspektiv Föreläsning 13 september, IDG510 Karin Grahn. Dagens lektion Jämställd idrott en fråga om särskillnad 90-talet. Fr ån manlig fostran till k önsuppdelad idrott 1800 -talet - mitten av 1900 -talet Manlig fostra Rösträtten är historiskt sett en av kvinnorörelsens stora frågor. Inom svensk lagstiftning nämns jämställdhetsintegrering som strategi redan i den jämställdhetspolitiska propositionen Delad makt - delat ansvar (Prop. 1993/94:147)

Kvinnor har tagit allt större plats i idrottsförbundens styrelser under 2000-talet. År 2019 betecknades 61 procent av förbunden som jämställda. Motsvarande siffra 2001 var 25 procent. Den manliga dominansen i styrelserna är däremot fortsatt stor. I 22 av 72 förbund är andelen män större än 60 procent Idrottens historia som nutida utmaning. Syftet i denna text är att reflektera kring idrott, jämställdhet och maskulinitetsnormer. De frågor texter kretsar kring är: Vad är och hur skapar vi en jämställd och rättvis idrott? Hur ska vi förstå mäns dominans inom idrotten (och i samhället) DEJA - Delegationen för jämställdhet i skolan (U 2008:08) har bland annat till uppgift att lyfta fram kunskap om jämställdhet och genus i skolan. Vilken bild av kvinnor och män får dagens skolelever genom sina historieböcker? Den frågan har Ann-Sofie Ohlander, professor emeritus i historia, behandlat efter ett uppdrag från delegationen På idrottsarenan fick dessa män möjlighet att mäta sin styrka, snabbhet och skicklighet med varandra. Mansdominansen var inte unik för idrottsrörelsen då, men i dag tänker vi annorlunda om jämställdhet och jämlikhet. Men även om kvinnor har en självklar plats inom idrotten i dag, lever mansnormen fortfarande kvar på olika sätt En jämställd idrott är definierad som en egen utvecklingsresa i strategi 2025, tillsammans med En inkluderande idrott. Dessa två går i varandra och arbetet med både inkludering och jämställdhet ska ha en normmedveten ingång - arbetet handlar om att titta på normerna, strukturen, än att stärka grupper som under lång tid haft svårare att komma in i idrottens olika rum

Är idrotten jämställd? Sportidealiste

 1. Idrotten ska bli mer tillgänglig för fler. Här är jämställdhet ett nyckelord. Därför inleder de tre svenska idrottsförbunden för fotboll, handboll och basket projektet att främja jämställt styrelsearbete inom idrotten. - Flickor, pojkar, kvinnor och män ska alla ha samma förutsättningar att utöva idrott
 2. Kvinnor, idrott och jämställdhet Idrottsrörelsen har i nära trettio år arbetat för en jämställd idrott. Kvinnorna har länge missgynnats. I både resurser och representation. I dag ska jämställdheten inte lägre ses som en fråga bredvid många andra, utan den ska ses som något som genomsyrar hela idrottsrörelsen
 3. 3.5 Jämställd idrott_____20 3.5.1 Statens jämställdhetskrav Det råder ingen tvekan om att idrotten historiskt sett inte varit jämställd, men hur ser det ut idag och framför allt vilket arbete sker för en jämställd idrott
 4. - Styrelsens mandat, kunskap och engagemang är en förutsättning för ett lyckat jämställdhetsarbete. Även om vi trappat upp arbetet med Kompetenspoolen och fler verktyg för styrelser så kommer inte fortsatt utveckling mot jämställdhet av sig självt utan kräver att vi tillsammans driver arbetet framåt, säger Sofia B Karlsson, sakkunnig jämställdhet och inkludering, Riksidrottsförbundet

relationer och jämställdhet i ämnen som historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och religionskunskap. När begreppen nu finns medtagna i några av ämnesplanerna kan eleverna få möjlighet att reflektera utifrån flera olika perspektiv - såväl historiska, samhälls- och naturvetenskapliga som religions- oc Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön begränsar oss. Målet för svensk jämställdhetspolitik är att. Intervjuerna utgick från tre startpunkter där den första punkten är jämställd idrott är prioriterat område på central nivå i svensk idrott sedan 1970-talet, den andra en legitimitetsproblematik och den tredje där manliga idrottsledare har nyckelroller när jämställdhet ska bli till i verkligheten Hör Jenny Svender från Riksidrottsförbundet prata om jämställdhet inom svensk idrott Det kan till exempel handla om sexualitet och reproduktion eller frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar i bio. I historia kan det vara kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män eller om kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet

Kvantitativ jämställdhet kallas för rättviseaspekten. Det är helt enkelt orättvist att vissa människor utan (22 av 156 ord) Internationell utblick. Under 2000-talet har det etablerats många så kallade jämställdhetsindex där man bedömer och jämför länders jämställdhetsarbete ställdhet idrott (2014) där han studerar manliga idrottsledares syn på jämställd idrott. Männen, verksamma på olika nivåer i sju olika idrotter, i huvudsak bad-minton, bordtennis, fotboll och volleyboll, intervjuas om tolkningar av jämställd idrott samt om deras förhållningssätt till det. Resultaten visar att idrottsledarn Alla med - på riktigtEtt normmedvetet arbetsmaterial för att främja jämställdhet och likabehandling inom idrott för barn och unga.Kortfilmerna på den här sid.. Jämställdhet Rapport. Jämställd idrott? Kartläggning av attityder till jämställdhet bland ledande personer. Författare: Dorfinger, Kerstin & Moström, Katarina. Sollentuna: JUAB Jämställdhetsutveckling AB. Utgivningsår 1993. Denna rapport är en utvärdering av Riksidrottsförbundets jämställdhetsplan från 1989. Utvärderingen.

Jämställdhetsfrågorna fortsätter att engagera människor. I valet 2018 var jämställdhet den tredje viktigaste frågan för väljarna. Sverige har vunnit stora segrar inom jämställdhet och ses ofta som ett feministiskt föregångsland. Liberalerna har spelat en stor roll i detta, och har en stolt historia i att främja kvinnors rättigheter Hans jobbar för jämställd idrott för alla. Idrottens språk kan alla förstå. Det stämmer, på många sätt. - Det är jättebra att vara stolt över historien, men det måste kanske inte vara det allra första man ser när man kliver in genom dörren Lång väg kvar till jämställd idrott 7 maj, 2018; Artikel från Centrum for idrottsforskning; Ämne: Hälsa & medicin, Samhälle & kultur; Flickors idrottande missgynnas fortfarande, trots idrottsrörelsens arbete med att öka jämställdheten. Idrotter som lockar tjejer får mindre ekonomiskt stöd och på ledningsnivå dominerar männen

Om idrottens icke-arbete med jämställdhet. Egentligen ska det inte vara ett frågetecken där. För vem är egentligen förvånad. Hashtagen #metoo sprider sig över sociala media, tjej efter tjej, kvinna efter kvinna, delar. Det handlar om sexuella trakasserier och övergrepp. #metoo är var och ens strå till stacken, den stack som. Under 1960-talet skedde många förändringar i samhället. I USA kämpade medborgarrättsrörelsen för de svartas rättigheter, och kvinnorörelsen tvingade fram ökad jämställdhet mellan könen. Denna samhällsförändring påverkade även historieforskningen. Från att merparten av forskningen inriktat sig på att studera de större historiska händelserna och dess aktörer så kom nu.

Den ojämställda idrotten Jämställdhet UR Pla

 1. ska sponsringsintäkterna för idrotten är den komplexa frågestaällningen
 2. Det var inte jämställt i romarriket men kvinnor hade det friare i romarriket än de hade det i antikens Grekland. Kulturen som de hade var som bl.a teater, idrott, filosofi och demokrati. De kulturarven har blivit väldigt stora och vi använder de idag väldigt De flesta historiskt material är och var skrivet utav män
 3. Det långa 1800-talet, 1776-1914. Innehåll. Det långa 1800-talet är ett begrepp som myntats av den brittiske historikern Eric Hobsbawm. Formuleringen med ett långt 1800-tal syftar till att förenkla indelningen av historien i karaktäristiska epoker istället för århundraden. Hobsbawms långa artonhundratal innefattar.
 4. Man talar om jämställd idrott är titeln på Matthis Kempe-Bergmans avhandling som kom 2014. I avhandlingen undersöks hur manliga idrottsledare förstår jämställdhet och jämställdhetsarbetet inom idrotten. Kempe-Bergman tar avstamp i ett Sverige där jämställdhetsfrågor varit på agendan länge, både inom och utanför idrotten
 5. Jämställdhet och idrott. 2 maj, 2017. 2 maj, 2017. Dalaidrotten. Foto: Carl Sandin, Bildbyrån. Idrottare har jag varit under i stort sett hela mitt liv. Och precis som livet går genom många faser, gör en idrottskarriär detsamma. Vi ställs inför nya situationer och frågor som väcker nya saker att fundera runt
 6. Jämställd idrott som icke-fråga högt på agendan i svensk idrott - frågor som i breda drag handlat om historiska obalanser, snedvriden makt- och resursfördelning samt skeva utövar- och repre-sentationsmönster (Larsson, 2001; 2014, Olofsson, 1989). Det ska finnas lik

Idrottshistoria Historiska teman Historia SO-rumme

(SVT) Läslusten bland barn är historiskt låg i Sverige, visar statistik som tidningen Läraren tagit fram. Två av tre pojkar läser bara om de måste. Jämställdhet och inkludering , Nyheter i undervisningen , Social kompetens - 28 oktober, 202 Idrott handlar också om folkrörelse, organisering, statskontroll, prestige, vetenskap, kön, uppfostran, pengar, politik, historia Och det ÄR intressant. I Den svenska idrottens historia reder historieprofessorn Jens Ljunggren ut de senaste 500 årens utveckling av svensk idrottshistoria - hur den började och varför den ser ut som den gör idag Ökat intresse för jämställd sponsring. Publicerad 21 oktober 2021. Ett pris tilldelades Länsförsäkringar Östgöta - det första företaget som sponsrade jämställt. Det innebär att. Jämställdhet mellan könen är ett av Idrottsrörelsens portalmål. Idrotten skall vara öppen för alla som delar deras värdegrund, den skall vara sekulär och apolitisk. Jag är tveksam till att religiösa föreningar skall tillåtas. Är inte huvudsyftet idrott så bör man inte få vara med

Jämställdhet bland idrottens ledare. Jämför v i olika kommuner är det 34 kommuner där över 50 procent av del-taga rna är kv innor. Motsatt är det 255 kommuner med fler män som deltagare Jämställdhet föreningar. Fler män än kvinnor är engagerade på olika poster i landets lokala idrottsföreningar. Statistiken bygger på en stor enkätstudie av Centrum för idrottsforskning. Majoritet män i föreningars styrelser. Andel (%) män och kvinnor i idrottsföreningars styrelser. År 2016 Del 3 av 8 i serien Svensk demokrati 100 år. Om hur man sett på jämställdhet och allas lika värde genom historien i Sverige Jämställdhet innebär att tjejer och killar har samma möjligheter och rättigheter. Det kan vara olagligt att behandla någon sämre på grund av personens kön. Samhället är ännu inte jämställt, men det finns lagar och planer för hur det ska bli det

Jämställdhetslagen (1991:433) var en svensk lag som hade till uppgift att främja både kvinnor och mäns lika rätt i arbetslivet. Lagen innehöll dels krav på att arbetsgivaren skall bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete och dels förbud mot direkt och indirekt diskriminering på grund av kön. Dessutom fanns ett förbud mot sexuella trakasserier Idrott, antirasism och politisk aktivism i Båstad 1968. Bibliotek. Universitetsbiblioteket. HT-biblioteken. Jämställdhet, likabehandling och mångfald. Historiska institutionen LUX, Lunds universitet Box 192 221 00 LUND 046-222 00 00 (vxl). Filmen är ett stöd för lärare och rektorer att inkludera jämställdhet, sexualitet, könsmönster och relationer i ämnet Idrott och hälsa.Skolverket producerar. Jämställdhet och lika villkor. Stockholms universitet arbetar med att främja arbets- och studiemiljön så att den ska tillvarata de resurser som medarbetare och studenter med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför universitetet Jämställdhet inom idrotten är viktigt och något vi hela tiden skall försvara men de kommersiella ersättningarna är inte en del av ojämlikheten. en plattform som arbetar för inkludering och ökad jämställdhet inom svensk idrott - är Cruyff Institute, Elitfotboll Dam, Girls In Sport, GIH, och Handelshögskolan i Stockholm

Analyser av hur manliga idrottsledare relaterar till jämställd idrott 11.30 Eva Linghede: Jag är en normal kille liksom - att göras och göra sig till kille inom ridsporten 11.50 Olof Unogård: Fotbollskillar och sociala tjejer - om föräldrars konstruerande av kö Begreppet damidrott syftar oftast på kvinnors organiserade idrottande, vanligtvis i separat indelningsklass, en så kallad 'damklass'. Damidrotten har oftast varit en vidareutveckling av herridrotten, som har utgjort normen för idrott i väsentligen de flesta idrottande kulturer.Oftast har damernas idrottande varit begränsat till ett betydligt mindre antal grenar, framförallt mindre. Se till att jämställdhetsarbete skall genomsyra verksamheten och synliggöras 2022. Se till att medlemsorganisationer som erhåller PAF-medel skall ha jämställdhetsplaner med tydliga mål för verksamhetens jämställdhet 2022; 2020 gjordes kartläggning Vägen till idrottens uppsatta mål för en jämställd idrott bland idrottens. Deras ambition: en helt jämställd idrott. Nästan tre miljarder kronor satsas årligen i sponsring till svenska idrottare. Bara en femtedel av slantarna går till tjejer. Att ändra på den. jämställd idrott Idrottens arbete med jämställdhet och jämlikhet går långsamt. Pengar från Idrottslyftet skulle ge större delaktighet, men de statliga satsningarna har i själva verket lett till få nyheter. Förbunden hänvisar till policydoku-ment men avstår från att arbeta för en långsiktig och hållbar förändring

idrottsforum.org Artikel Idrottens genu

 1. Författare: Emelie Karinsdotter och Ida Gulbrandsen Utgivare: RFSL År: 2020 Tema: En handledning för hur kommuner, myndigheter och regioner kan arbeta med jämställdhet på ett transinkluderande sätt. Innehåll: Handboken innehåller metoder för hur det går att arbeta både med jämställdhet och att inkludera transpersoner.Den är resultatet av det ettåriga projektet Metoder för.
 2. Svensk idrott har inte nått sina jämställdhetsmål. Därför behövs nya krafttag för att förändra strukturer, kulturer och styrsystem. Det anser Sofia B Karlsson, jämställdhetsresurs på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Tillsammans med Musse Hasselvall, programledare och kampsportsprofil som sadlat om till ridning, talar hon om jämställdhet i idrottens olika rum.
 3. Den 8 mars är det Internationella kvinnodagen. På tal om kvinnor och män är en lathund om jämställdhet från Statistiska Centralbyrån. Vill du veta mer kan du lyssna på senaste avsnittet i podden På tal om siffror som handlar om just jämställdhetsstatistiken. Om du vill ha ett historiskt perspektiv på jämställdhet så har Göteborgs Universitetsbibliote
 4. De tar upp kampen för ett jämställt samhälle. Så länge det fattas män på förskolor och kvinnor i bolagsstyrelserna, har vi inget jämställt samhälle. Precis som för 100 år sedan, då kvinnor för första gången fick rösta, finns det jobb kvar att göra. Fredrika Bremer-förbundet hör till veteranerna i det arbetet
 5. Moderaterna vill att alla barn och unga ska få chansen att hitta glädjen med idrott. Moderaterna vill utforma en modern idrottspolitik som bygger på inkludering, jämställdhet och ett stärkt samarbete med till exempel skola och sociala myndigheter. Idrotten måste fortsätta att utvecklas både avseende spets och bredd
 6. Ekonomisk jämställdhet. Publicerad 20 september 2021. I denna publikation presenteras en redogörelse för utvecklingen av den ekonomiska jämställdheten med särskilt fokus på arbetsmarknad, som regeringen lämnar i en bilaga i budgetpropositionen för 2022
 7. nesdag 27 januari 2021 har Forum för Levande historia producerat

Idrott & rörelse Historia & Geografi Samhällskunskap Maxi memory Jämställdhet} Maxi memory Jämställdhet. Art.nr: 118637 Ett memory där man övar på att tänka jämställt genom att matcha 17 yrkesroller med både män och kvinnor. 34 kort, 9x9 cm.. Jämställdhet och likabehandling. Svenska Finlands Idrottsförbund har gått in för att medvetet arbeta för att öka jämställdhet och likabehandling inom förbundet och dess medlemsföreningar. Dessa riktlinjer är uppgjorda för att upprätthålla en inkluderande och attraktiv idrottsverksamhet. SFI:s jämställdhetsplan 2020 Ladda ner Hemsida: https://visocialkonservativa.seKontakt: E-post: vi.socialkonservativa@outlook.comEndast jag själv läser denna mejl, och jag för inte vidare det som. Idrottens Affärer är en nättidning om sponsring, arena,spelartransfers, nya arenor, idrottspolitik, spel, tv, event. Idrottens Affärer. by Henrik & Annika på Vallda G&CC 10-13 juni är ett av Annika Sörenstams och Henrik Stensons bidrag till en ökad jämställdhet inom idrotten i allmänhet och golfen i synnerhet Ett historiskt perspektiv på bildanalysen kan var ett intressant sätt att visa hur bildspråket har förändrats över tid och på att normer kring sexualitet, kön och könsuttryck är föränderliga. Film: Sex och samlevnad i ämnet bild Film: Jämställdhet i idrott och hälsa (tid 07.53 min.) I filmen ger forskare,.

Statens historiska museer är en välfungerande myndighet och i samverkan med många andra kommer de inhämta den kunskap som behövs för detta viktiga uppdrag, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Uppdraget att inrätta museet omfattar perioden t.o.m. 1 september 2022 då uppdraget ska redovisas Leka på lika villkor, pussel. Art.nr: 130485. 18 st tvåbitarspussel som visar inkludering och jämställdhet med barn som utför olika aktiviteter. Bidrar till en värdegrund av respekt, tillit och tolerans. Från 2 år Jämställdhet och likabehandling. Finlands Svenska Idrott vill utmärkas av en jämställd verksamhet på alla nivåer inom organisationen. Vi jobbar ständigt med att utvecklas och vi samlar på oss kunskap som berör alla nyanser inom jämlikhetsarbete. Idrotten är en av samhällets delområden där jämställdhetsarbetet hamnat på. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Syftet med kommunens jämställdhetsarbete är att verka för kvalitet i verksamheterna genom att säkerställa likvärdig service, behandling och bemötande till alla invånare oavsett kön Idrottens arbete med jämställdhet och jämlikhet går långsamt. Pengar från Idrottslyftet skulle ge större delaktighet, men de statliga satsningarna har i själva verket lett till få nyheter

Kvinnoidrottens historia/ Idrottens historia i ett

 1. st 40 % inom olika konstellationer inom idrotten. I RF:s måldokument Strategi 2025 är jämställdhet en nyckelfråga
 2. Jämställdhetsintegrering, i kombination med särskilda jämställdhetsåtgärder, är den huvudsakliga strategin för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv
 3. Sveriges politiska historia. Våra demokratiambassadörer nämnde att de vill lära sig mer om hur Sverige nått dagens nivå av jämställdhet. Till exempel varför det är så viktigt med föräldrapenningen och vad. Här kan du läsa om hur arbetet för jämställdhet sett ut i Sverige. Digitala källor PÅ TAL OM KVINNOR OCH MÄ
 4. Tjejer har en lika stor rätt till idrott som killar. Ändå råder inte lika villkor när t ex träningstider ska fördelas. - Det sänder fel signaler. Flickor måste få känna sig inkluderade, säger Maria Rooth, f d hockeystjärna som inledningstalar på Träffpunkt Idrott. I inledningsanförandet på Träffpunkt Idrott 5 mars tar Maria Rooth, f d landslagsspelare i ishockey och numera.

Pris: 234 kr. Kartonnage, 2020. Finns i lager. Köp Den svenska idrottens historia av Jens Ljunggren på Bokus.com Jag är man och brinner för jämställdhet. Alla män jag känner stöder också till hundra procent idén om jämställdhet, alltså lika rättigheter och skyldigheter för könen. Däremot finns det en organisation som heter Män för jämställdhet. Det är en pinsam historia. En manlig utväxt på feminismen. På deras sajt (här) har de överst en slag Jämställdhet kan till och med fungera som ett begrepp som osynliggör viktiga frågor eller grupper av människor, eftersom det i vissa fall förutsätter heterosexuella relationer och två skilda kön. Tystnad, tabun och sociala förväntningar som omger frågor om SOGIESC skapar och cementerar tyvärr ofta könsstereotyper Riksidrottsförbundets jämställdhetsarbete har stannat av, menar de självkritiskt. Nu ska ett nytt förslag ge fler kvinnor i styrelserummen inom idrotten. - Vi behöver ifrågasätta de normer som fortfarande präglar delar av idrotten där mäns idrott är viktigare eller mer värd än kvinnors, säger Björn Eriksson, Riksidrottsförbundets ordförande, i ett pressmeddelande I dokument FOU2019_1 Jämställdhet bland idrottens ledare (sidor 36-42) Sammantaget finns det flera orsaker till kvinnors underrepresentation på ledar- positioner inom idrotten. Forskningsområdet är omfattande och frågorna an- grips på lite olika sätt, beroende vetenskaplig disciplin och forskares teoretiska och metodologiska ingångar

I teoridelen behandlas väsentliga begrepp, vilka i detta fall är jämställdhet, professionell idrott och utveckling. Utöver det får man ta del idrottens historia vilket kan vara av nytta för läsarens förståelse. I analysdelen granskas idrottslig utveckling i relation till jämställdheten i professionell idrott Några av presentationerna inriktas på jämställd idrott. Exempel på några av de 13 föreläsarna är Eva Olofsson från Umeå universitet som är pionjär inom området genusforskning och idrott. Hon har i över 40 år forskat kring kvinnors villkor i idrotten och kämpat för en mer jämställd idrott Igår var det en stor dag för svensk ridsport när Rolf-Göran Bengtsson vann Jerringpriset. Han gjorde det i överlägsen stil med den största vinstmarginalen någonsin och fick sammanlagt 44 % av rösterna. Naturligtvis var det många ryttare som röstade - och vi är många. Jag räknar mig dit, trots att min egen ridning sedan någr

Jämställdheten i skolundervisningen har undersökts av många forskare. På senare år har det faktum att pojkar får sämre betyg i samtliga av skolans ämnen - med undantag från ämnet idrott och hälsa - väckt uppmärksamhet (se bland annat Skolverket 2006). Detta ka FairPay verkar för en jämställd idrott 8 mars 2020, 08:52. På den internationella kvinnodagen vill vi uppmärksamma stiftelsen FairPay som arbetar för att alla människor ska få idrotta på lika villkor

Välkommen till Historiska institutionen! Historiska institutionen är landets största ämnesinstitution inom historia Inlägg om Jämställd idrott skrivna av Peter Mattsson. Hoppa till innehåll. Alla dessa medaljer. Idrott och annat tänkvärt från Elitidrottschefens horisont. Meny Read More När historia och kommersialism går hand i hand. #timeout - det är dags att göra skillnad Jämställdhet utgår ifrån att det finns en jämn fördelning av makt och inflytande mellan könen. Att män och kvinnor har samma möjligheter till att vara ekonomiskt oberoende, lika premisser i arbete och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Jämställdhet och jämlikhet är likartat men det finns skillnader Dess historia är lång och turbulent. Den handlar om våld och maktutövning men också om medborgarfostran. Fredrik Borneskans har läst en bok om den svenska idrottens historia Svensk judo antog det målet som vårt eget och satte också upp andra egna mål för att öka jämställdheten i vår egen idrott. När tidsgränsen nåddes hade svensk idrott långt kvar till det uppsatta målet, endast hälften av alla Specialidrottsförbund, SF, hade en fördelning på som sämst 60-40. Ett SF hade fler än 60 % kvinnor i.

Viktiga årtal Jämställ

Jämställdhet förbund - Idrottsstatisti

Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke. Detta är ett förhållningssätt som ingår i vår vision - Västkustens kreativa mittpunkt. Samtliga verksamheter i kommunen ska verka för insatser som stärker tillgänglighet, mångfald och jämställdhet Jämställdhet - Med jämställdhet menas att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Med detta menas att kvinnor och män ska ha lika stor makt i samhället och däribland samma möjligheter i arbetslivet.5 1 SFS 1995:1554 1 kap. 3§. Årsredovisningslag

Hur får vi en jämställd idrott? Idrottsblogge

Panelsamtal om vilka insatser det går att göra på olika nivåer för en mer jämställd och inkluderande idrott. Vad kan Riksidrottsförbundet, idrottsförbunden och föreningarna göra? Och vad kan enskilda individer göra? Medverkande: Matthis Kempe-Bergman, id Främjande av jämställdhet Öppna eller stäng undermenyn. Jämställdhetspolitik Jämställdhetslagen Ordlista Aktörer Milstolpar för jämställdheten Jämställdhet i Finland Öppna eller stäng undermenyn. Våld och trakasserier Arbete och utkomst Familjer och föräldraskap Utbildning Välfärd och hälsa Makt och beslutsfattand Levande historia; Val 2018; Övrigt; Stäng. Göteborgs Stads stöd till idrott ska bli jämställt. 2013-04-26 Kultur & fritid. Foto: Christer Erling . Föreningar får bidrag, tjejer betalar själva. I Göteborg får flickor får betala mer för sitt idrottande än pojkar. En ny. VÄGEN TILL JÄMSTÄLLD IDROTT När den organiserade tävlingsidrotten anlände till Finland i slutet av 1800-talet såg man inga hinder i kvinnors idrottande, vilket var unikt i Norden Historiska museet. Kunskap om historia ger nycklar till andra världar. Vi berättar om dramatiska livsöden, maktkamper, kärlek, fest och vardag från istid till nutid. Upplev och utforska Sveriges historia tillsammans med oss. Tio miljoner föremål. Samlingarna består av tio miljoner föremål från 10 000 år. Här finns Sveriges äldsta.

Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia